HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 31 JANUARI 2007


Geimpregneerd hout info


Gif(speel)hout op schoolplein:
Verklaring oplettende vader


Eindhoven, 31 januari 2007

Aan de consulent leerplichtzaken:
P.T.M Spooren
Stadhuisplein 6
5600 CJ Eindhoven
Betreft: Ouderverklaring


Geachte heer Spooren,

Naar aanleiding van ons gesprek vorige week aangaande de reden waarom wij onze kinderen thuishouden van school, geven mijn vrouw en ik u bij deze onze verklaring. Deze begint met een verslag van de gebeurtenissen en gaat door met de opgave van bewijzen die ik heb vergaard om onze stellingname te verdedigen. Als laatste geef ik nog een slotverklaring.VERSLAG

Onze kinderen Nadiya (10) en Kevin (6) gaan sinds een jaar of 3 met veel plezier naar de Evangelische Basisschool “Online” te Eindhoven. Wij hebben deze school verkozen boven anderen omdat wij christelijk zijn en wensen dat onze kinderen als zodanig onderricht worden. Omdat de EBS de enige evangelische basisschool in de wijde omtrek is was de keuze snel gemaakt. Wij zijn zeer te spreken over de uitstekende lesmethodiek, het evangelische onderricht en de fijne sfeer aldaar en zijn daarom overtuigd dat wij onze kinderen op geen andere school zouden willen hebben.

Sinds een jaar of twee is er op de plek van het oude schoolgebouw een nieuw gekomen en tevens is het schoolplein helemaal vernieuwd. Naast een betonnen zandbak, ijzeren speeltoestellen en betonnen pingpongtafels heeft men uitvoerig gebruik gemaakt van geïmpregneerd hout. Er is een doolhofje van verduurzaamd houten palen; een zandbak ommuurd met dit hout en verspreidt over het gehele terrein staan muurtjes gemaakt van geïmpregneerd houten palen.

In eerste instantie was ik (net als de rest van Nederland, overigens) niet op de hoogte van de stoffen die in het geïmpregneerde hout zaten en hun dodelijke giftigheid, daarom ging er bij mij niet eerder een belletje rinkelen. Echter: in de zomer van 2006 ben ik in contact gekomen met (hogere veiligheidskundige) dhr. Van Rooij en heb door zijn expertise in deze sindsdien kennis genomen van de stoffen die in dit hout verwerkt zijn en de respectievelijke gevaren ervan.

Er bestaat voor mij geen enkele twijfel meer dat de stoffen die in dit hout zitten (chroomtrioxide ofwel chroomVI); koperoxide en nog meer onbekende (!) giftige tot zeer giftige chemische verbindingen, hoogst kankerverwekkend zijn en een direct levensgevaar voor de gezondheid van mijn kinderen en alle andere kinderen en mensen die ermee in aanraking komen.

Nadat ik kennis heb genomen van de werkelijke gevaren van dit hout ben ik medio december 2006 in dialoog gegaan met de directie van de EBS te Eindhoven teneinde hen te overtuigen van de gevaren en samen op zoek te gaan naar een passende oplossing. De reactie van de directie kwam in eerste instantie goed over en ik had het gevoel dat men luisterde naar mijn zorgwekkende verhaal. Hierop volgde een onderzoek wat uitgevoerd werd door SEARCH BV. waarbij ik persoonlijk aanwezig was bij de monsterneming om erop toe te zien dat dit correct uitgevoerd werd.

Hoewel de monsterneming feilloos is uitgevoerd zijn er vele vraagtekens te zetten bij de uitvoering en resultaten van het eindrapport. In een gesprek met de directeur waarbij hij mij het rapport overlegde deelde hij mij mede dat er gelukkig geen vervuiling was aangetroffen en ik het hiermee maar moest doen. hij wilde niet luisteren naar mijn argumenten en was de mening toegedaan dat dit alle bewijs was dat ik nodig had om gerustgesteld te zijn. Niets is echter minder waar. Het rapport voldeed in zijn geheel niet aan de geldende (NeN 5740) norm en daarom alleen al een vodje.

Daaropvolgend heb ik de expertise van het EKC ingeroepen aangezien het mijn wettelijk recht is een eigen expert in te schakelen om een mogelijk onveilige situatie te beoordelen op een school waar mijn kinderen naar toe gaan (art. 5.2 arbo-wet). Volgens dit artikel en de bijbehorende artikelen 13 en 14 is de school ook verplicht hieraan medewerking te verlenen.

Teneinde de impasse te doorbreken hebben wij (dhr. Van Rooij en ik) donderdag 18 januari een gesprek gehad met de directeur van de school en de voorzitter van het bestuur: dhr. Prijt. Uit dit gesprek bleek dat de school niet voldeed aan artikel 5 en 6 van de arbo-wet want hun Risico-Inventarisatie en Evaluatie (Ri&e) voorzag niet in de chemische gevaren van de stoffen die in het hout zitten hoewel de kinderen en werknemers er toch dagelijks mee in contact komen. Dit is behalve een ernstige overtreding van de arbo-wet, ook nog een signaal aan mijn adres geweest dat mijn kinderen worden blootgesteld aan mogelijke gevaren waarvan de school zelf niet wist wat ze precies inhielden. Dat uiteindelijk noopte mij en mijn vrouw later die dag tot het nemen van de beslissing om onze kinderen thuis te houden totdat de werkelijke risico’s in kaart waren gebracht en er een plan van aanpak was.

De afspraak werd gemaakt tussen de directie en mijzelf en in het bijzijn van de heren van Rooij en Prijt dat de school er zorg voor zou dragen dat hun arbodienst direct in contact zou komen met dhr. Van Rooij en dat zij samen de aanvulling op de Ri&e zouden maken aangaande de chemische risico’s van de stoffen in het geïmpregneerde hout. Mijn belofte was dat ik hangende dit onderzoek en op voorwaarde dat dhr. Van Rooij alle medewerking werd verleend, mijn mond nog even toe zou houden. Ten overvloede wil ik hier graag bij vermelden dat mijn geduld met de school aardig op was (het was meer dan een maand verder, inmiddels) en ik mij eigenlijk al veel eerder moreel verplicht voelde de ouders van het gevaar op de hoogte te stellen.

De daaropvolgende dag kregen wij van de school bericht dat ze gepoogd hadden de arbo-dienst te bereiken maar dat dit niet lukte. Daarom had men de gemeente Eindhoven gebeld en die wilden ook wel zo’n Ri&e maken (hoewel ze daar niet toe bevoegd zijn, meen ik) zei men. Eerst dachten wij dat de school daarnaast de arbo-dienst ook nog zou inschakelen (die afspraak stond nog steeds) teneinde met dhr van Rooij een andere Ri&e te maken. Niets bleek verder bezijden de waarheid toen wij maandag 22 januari per email het bericht kregen van de school dat zij kozen voor een samenwerking met de gemeente en afzagen van enige medewerking met het onderzoek waar het EKC al druk mee bezig was.

Mijn verbazing werd nog groter toen ik hoorde dat de school en de gemeente al op woensdag 24 januari hun onderzoek hadden voltooid (!?) en de ouders middels een circulaire op de hoogte hadden gebracht dat het hout volkomen veilig was en bovendien voorzien van een KOMO-keurmerk. In een telefoongesprek wat ik deze week voerde met dhr Gaertner van de KEMA waarin ik hem vertelde van deze kwestie en hem vroeg of de KEMA-KOMO keurmerken wel voorzagen in de chemische veiligheid van geïmpregneerd houten speeltoestellen, zei hij uitdrukkelijk NEE. Tevens was hij geschokt te vernemen dat zijn keurmerk op deze manier misbruikt werd want het voorziet slechts in de mechanische/dynamische veiligheid van houten speeltoestellen. De KEMA tilt hier zwaar aan en heeft mij beloofd dit tot de bodem uit te zoeken.

Hiermee was voor mij de kous af en ben een procedure gestart om de school aansprakelijk te stellen voor enige en alle gezondheidsschades die mijn kinderen van deze stoffen kunnen krijgen. Aangezien chroomtrioxide, behalve dat een zwarte-lijst stof is, tevens valt onder de lijst van kankerverwekkende stoffen genoemd in de Europese lijst van beroepsziekten, is het bestuur en in het speciaal de voorzitter hoofdelijk aansprakelijk tot 30 of 40 jaar vanaf nu voor de schade die onze kinderen oplopen door het in aanraking komen met deze kankerverwekkende stoffen op de school.

Mijn verbazing werd irritatie en boosheid toen telefoongesprekken met de school op de haak werden gegooid, onze verzoeken om informatie (KvK-nummer, statuten, arbo-jaarverslagen) botweg werden geweigerd of niet beantwoord. Dit in strijd met de wet openbaarheid bestuur waarnaar de arbo-wet in artikel 7 verwijst. Daarboven kwam nog de bizarre opdracht van de directeur om mijn kinderen weer naar school te sturen anders zou hij de leerplichtambtenaar inschakelen. Hierop ben ik direct en uit eigen beweging naar de leerplichtambtenaar gegaan om melding van deze situatie te maken daar ik mij er zeer bewust van ben dat het thuishouden van mijn kinderen zeer nadelig is voor hen en strafbaar indien onterecht.

Mijn vrouw en ik hebben niet om deze situatie gevraagd en zijn ons er ook bewust van dat het thuishouden van de kinderen een extreme maatregel is maar wij vinden dat wij hiermee volledig in ons recht staan en tevens kunnen verwachten dat de school zich aan zijn wettelijke verplichtingen houdt aangaande het garanderen van de veiligheid van onze en alle kinderen die er naar toe gaan. Dit houdt onder meer in dat de Ri&e aangaande de chemische risico’s van het geïmpregneerde hout grondig en correct aangevuld dient te worden met daaraan een plan van aanpak. Het lijkt ons de omgekeerde wereld als bij een onveilige situatie op school de kinderen verwijderd worden die er over klagen.BEWIJZEN

De leverancier van het geïmpregneerde hout op het schoolterrein is van Swaay te Schijndel. Op hun website staat geschreven dat ze impregneren met Celfix, een middel waarvan ze zelf claimen dat het maar een klein beetje chroomtrioxide en koperoxide bevat en bovendien weinig uitloogt.
Bijlage 1: printscreen van de website vanswaay.nl (PDF)

Chroomtrioxide is een metaalzout en daarom volledig in water oplosbaar. Het fixatieproces bij van Swaay is drogen, meer niet. Bij de eerste de beste regenbui loopt het er in grote hoeveelheden uit! Aangezien chroomtrioxide een zwarte-lijst stof is dient het met een maximale brongerichte aanpak uit het milieu gehouden te worden.
Bijlage 2: de zwarte lijst met op pagina 2 chroomtrioxide ofwel: chromium (VI) oxide (PDF)

Volgens het College Toelating Bestrijdingsmiddelen zit er wel 591 g/l chroomtrioxide en 238 g/l koperoxide in Celfix. Met een gewicht van zo’n 1600 g/l blijft er iets minder dan 800 gram aan andere giftige, zeer giftige, bijtende of schadelijke stoffen over die er ook nog in zitten maar waarvan niemand weet wat het is!
Bijlage 3: CTB toelatingsbesluit Celfix (PDF)

Volgens dit besluit moet er minimaal 8 kilo droog zout in 1 m3 hout. Dit betekent dat er in iedere m3 hout minimaal 2 kilo chroomtrioxide zit.

Volgens de KEMA voorziet hun keurmerk slechts in de mechanische veiligheid van speeltoestellen en de technische constructiedetails.
Bijlage 4: brief van de KEMA en een certificaat afgegeven voor een geïmpregneerd houten speeltoestel. (PDF)


Bijlage 5: chroomtrioxide volgens Lenntech, een gerenommeerd bedrijf. Kijk vooral naar de gezondheidsrisico’s. (PDF)

Bijlage 6: overzichtsfoto’s van de beruchte zandbak en andere toestellen op de EBS en tevens een foto van een paal waar naar onze informatie- chroomtrioxide uitloogt.

Bijlage 7: de bizarre opdracht van de directeur.SLOTVERKLARING

Ik hoop dat ik met deze verklaring en de geleverde bewijzen mijn standpunt duidelijk heb kunnen maken. Indien dit niet het geval is ben ik altijd bereid het uitvoeriger toe te lichten. Daar ik beschik over een multitude aan bewijsmateriaal dring ik er zelfs op aan want deze kwestie is wel zo ingrijpend en diepgaand dat ik hoop dat hier op de meest uitvoerige manier op wordt ingegaan.

Het betreft hier niet zomaar een simpel verlaten paaltje maar een enorme hoeveelheid van deze rommel op een terrein waar het de meeste schade aan kan richten, namelijk een basisschool. Volgens een vlugge berekening hebben we hier te maken met vele tientallen, zoniet honderden kilo’s aan de zwaarst kankerverwekkende stoffen die er maar zijn, en dat in de directe buurt van kinderen. De vraag is niet of er kinderen kanker gaan krijgen, maar wanneer en welk ongelukkig kind het eerste aan de beurt is.

De eerste tekenen zijn chronische neusverkoudheden, neusbloedingen, eczeem aan de handjes. Later volgen nier en leverschade, verzwakt immuunsysteem, leukemie of een andere vorm van kanker en uiteindelijk de dood. Op mijn uitdaging aan dhr van Barneveld om de ziektecijfers van 2002 eens te vergelijken met die van 2006 is hij niet ingegaan, op mijn verzoek om mij de arbo-jaarverslagen van 2002-2006 te laten zien ook niet, trouwens.

Het is onze intentie om onze kinderen weer naar school te brengen zodra voor deze kwestie een redelijke oplossing is gevonden. In mijn optiek betekend dat het direct afzetten van de palen, muurtjes, zandbak, doolhofje enz in afwachting van de Ri&e waar Het EKC nog steeds mee bezig is en waarvoor de school zijn medewerking heeft toegezegd. Tevens dienen alle ouders direct op de hoogte gebracht te worden van de werkelijke gevaren van dat hout zodat ze zelf een gewogen beslissing kunnen maken of ze hun kinderen thuishouden of niet hangende het rapport van het EKC. Persoonlijk zijn wij de mening toegedaan dat de positie van de directeur en het bestuur van de SEOE onhoudbaar is geworden en dat zij direct hun functie neer dienen te leggen.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben verblijven wij,

Hoogachtend:

B.F.P. Heijmen en D. Aggelou-Heijmen

Kopie naar: wethouder M. Mittendorff, het EKC, HetEchteNieuws.org en de EBS.Zie ook:
Schoolplein in Eindhoven vol gif
Meer duidelijke bewijzen