HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 2 APRIL 2007


Geimpregneerd hout info


Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven


Door Nel de Best en Henk Niggebrugge

De oplettende vader, dhr Heijmen, (zie editie 2007-01-28) heeft in een klachtenprocedure aan de GGD Eindhoven gevraagd waarop zij hun advies aan de basisschool EBS online te Eindhoven gebaseerd hebben. De GGD heeft geen bevredigende antwoorden kunnen geven. Zie hier het antwoord van de GGD.


Het pand van de GGD te EindhovenDhr. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum heeft in opdracht van dhr. Heijmen een WOB-verzoek (informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur) gedaan aan de GGD. De GGD heeft n.a.v. het informatieverzoek van het Ecologisch Kennis Centrum geen bevredigende antwoorden kunnen geven. Tevens stellen ze op pagina 2-3 (III-9) de expertise van het EKC gelijk aan die van het RIVM.
Zie hier het antwoord op het WOB-verzoek.


Met dit besluit op bovengenoemd WOB-verzoek kan volgens Van Rooij niet anders worden geoordeeld dan dat de GGD-Eindhoven hun eerdere advies aan de basisschool EBS-online per direct moet intrekken en daarop rectificeert.
Zie hier het advies van de GGD.

Het bestuur en de directeur van EBS-online kunnen volgens Van Rooij niet anders meer dan beslissen tot onmiddellijke verwijdering van al het aanwezige ge´mpregneerde hout en sanering van omliggende gronden.

De directeur van de basisschool EBS-online heeft volgens Van Rooij geen Plan van Aanpak gemaakt op de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie aangaande de chemische veiligheid van het aanwezige ge´mpregneerde hout binnen de school ondanks het feit dat hij daartoe vanuit de Arbowet wettelijk verplicht is.
Zie hier het rapport van het EKC.

Dit rapport heeft de directeur van EBS-online volgens Van Rooij al twee maanden in zijn bezit en heeft daarop nog geen enkele reactie afgegeven aan het EKC ondanks het feit dat de arbeidsinspectie daarover heel duidelijk is geweest.
Zie hier de reaktie van de arbeidsinspectie.


Volgens dhr. van Rooij zou iedere school in Nederland, evenals in ieder ander bedrijf dat werkt met ge´mpregneerd hout, in het bezit moeten zijn van een actuele RI&E waarin de veiligheids- en gezondheidsrisicoĺs van ge´mpregneerd hout (ge´mpregneerde houten kinderspeeltoestellen) zijn meegenomen. Indien het ge´mpregneerde hout als (sloop)afval wordt verwijderd moet het conform de gemeentelijke bouwverordeningen aan de bron (bij de sloop) worden gescheiden en gescheiden worden afgevoerd en verwerkt als gevaarlijk afval overeenkomstig de Europese Afvalstoffenlijst (Eural), aldus van Rooij. Van Rooij: "In de praktijk van vandaag wordt al het ge´mpregneerde hout gebruikt om groene stroom en/of spaanplaat en dergelijke van te maken."

UPDATE-1 2010-05-10:
Aanvullende documenten bij deze editie:
Risico-inventarisatie en -evaluatie van HumanCapitalCare (doc.)
Rapportage Search Milieu BV (doc.)


UPDATE-2 2010-05-10:
In het antwoord op het WOB-verzoek aan de GGD vinden we ook een antwoord van Mw. Terpstra. Organisaties kwamen tot de conclusie dat het niet verantwoord is kinderen bloot te stellen aan de gezondheidsrisico's van het spelen op met CCA- of CC-zouten verduurzaamde houten speeltoestellen (zie editie 2007-03-19).

Volgens Terpstra is op grond van eerdere bevindingen van het RIVM gebleken dat in het menselijk lichaam carcinogeen Chroom VI onmiddelijk om zou zetten naar onschadelijk Chroom III.
Zie pagina 18 en 19 (pdf)

Zie de aandacht voor dit 'antwoord' van Terpstra onderaan editie 2007-03-19.