HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 20 APRIL 2007


Geimpregneerd hout info


Problematisch gevaarlijk afval wordt gebruikt voor groene stroom

NEDERLAND - staat vol met hout dat is ge´mpregneerd met o.a. de zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide. (Deze stoffen moeten wettelijk met de best bestaande technieken uit het milieu geweerd worden.) Wanneer dit hout, als bouw- en sloopafval, in de afvalfase is beland dan is het visueel niet te herkennen van niet-ge´mpregneerd hout.
Om deze reden mag afvalhout NIET vermalen worden. Toch vermalen houtrecyclingbedrijven dit afvalhout tot houtspaanders. En noemen dit "BIOMASSA". Zonder over een milieuvergunning te beschikken voor het bijstoken van gevaarlijk afval verstoken elektriciteitscentrale┤s deze giftige "biomassa" voor de productie van duurzame energie. Dit noemt men groene stroom.Soorten afvalhout
Er wordt gesproken over A/B/C-hout.
A-hout = onbehandeld hout. (verweerd grijs geimpregneerd afvalhout ziet eruit als onbehandeld hout)
B-hout = verlijmd en behandeld hout.
(overgeverfd geimpregneerd afvalhout wordt B-hout genoemd)
C-hout = ge´mpregneerd hout.

Zo'n 40% van het sloophout bestaat uit niet te scheiden gevaarlijk afval (ge´mpregneerd hout). Versnipperen van sloophout is dus het verdunnen van gevaarlijk afval. Het verdunnen van gevaarlijk afval is in strijd met de gemeentelijke bouwverordening en de Europese Eural. Al in 1998 heeft de Raad van State uitgesproken dat gevaarlijk afval in sloophout visueel niet te scheiden is en om die reden niet mag worden vershredderd (versnipperd). In deze bindende uitspraak staat letterlijk het volgende geschreven:
"Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd (ge´mpregneerd) hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout"

Voor uitspraak lees nrs. F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zie: www.sdnl.nl/epon-3.htm

De oorzaak dat met subsidie gevaarlijk afval wordt bijgestookt (zonder te beschikken over een milieuvergunning voor het bijstoken van gevaarlijk afval) zit hem in het feit dat alle gemeenten in Nederland hun eigen bouwverordening en de Europese Eural overtreden. Volgens de Europese Eural zijn er twee soorten afval, te weten:
- gevaarlijk afval (kan A- B- en C-hout zijn)
- niet gevaarlijk afval

In de van kracht zijnde bouwverordeningen binnen de Nederlandse gemeenten, staat hierover letterlijk het volgende geschreven:

Gevaarlijke afvalstoffen moeten krachtens wettelijk voorschrift apart worden gehouden. Een anti-mengclausule in het derde lid van artikel 4 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158 blz. 9) verbiedt het mengen van gevaarlijk afval met ander afval (zgn. verdunnen). Eenmaal gescheiden afvalstoffen dienen ook daarna gescheiden te blijven. Daartoe verplicht de Regeling scheiden en gescheiden houden die is gebaseerd op de Wet milieubeheer.
Bij Sortiva wordt al het door elkaar vermalen (gif)hout op een grote hoop gegooid en klaar is de biomassa!
PRAKTIJK-VOORBEELD:
Firma Sortiva (Alkmaar, Halfweg en Middenmeer) verwerkt afvalhout inclusief afvalhout verontreinigd met arseenzuur, chroomVI en andere giftige stoffen tot houtspaanders (foto boven) en noemt dit "biobrandstof".

Huisvuilcentrale Alkmaar (foto onder) verstookt de houtspaanders van Sortiva voor stroom en noemt dit "duurzame energie".

Voor het plegen van deze zware milieumisdrijven ontvangen onze electriciteitscentrales jaarlijks honderden miljoenen euro's overheidssubsidie omdat de Nederlandse overheid de Europese Commissie daarover voorliegt, zie: www.sdnl.nl/ekc-europese-commissie.htm

Centrale Alkmaar tovert van giftig hout groene stroom