HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 10 MAART 2008


Geimpregneerd hout info


Reactie van VWS en VROM op petitie, vragen daarover van PVV

DEN HAAG - De leden van de PVV fractie hebben met teleurstelling kennisgenomen van de kabinetsreactie op de petitie van 13 december jl. over gezondheidsrisico’s van met wolmanzouten geïmpregneerde speeltoestellen voor kinderen en de aanbieding van zo’n kinderpicknicksetje voor de kindercrèche van de Tweede Kamer. De leden stuurden de volgende vragen:Heeft het betreffende aangeboden geïmpregneerde kinderpicknicksetje een plekje gekregen op de kindercrèche van de Tweede Kamer? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

In uw kabinetsreactie schrijft u dat de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) de invoer, de handel en het gebruik van met CCA-behandeld hout voor toepassingen waarbij gevaar van herhaald huidcontact bestaat verboden is sinds 9 juni 2004. Tevens blijkt uit onderzoek in 2004 van de VROM-inspectie dat wanneer kinderen met geïmpregneerde speeltoestellen van CCA-hout spelen dermate bloot worden gesteld (via huidcontact met afveegbaar residu op de speeltoestellen, met verontreinigde grond onder de speeltoestellen, via orale blootstelling via ingestie van bodemdeeltjes en door het aflikken van de handen) dat het de maximaal toelaatbare Risiconiveau (MTR) waarde van chroom VI ver te boven gaat (1). U schrijft verder in uw kabinetsreactie dat genoemd Besluit op 16 november 2007 zodanig gewijzigd is dat met arseenverbindingen behandeld hout mag worden gebruikt tot het einde van zijn levensduur maar dat alle toepassingen van wolmanzouten in speeltoestellen na 9 juni 2004 niet meer zijn toegestaan. Is er reeds gestart met het verwijderen van al die speeltoestellen van CCA-hout? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe vordert dat? Hoeveel speeltoestellen van CCA-hout zijn er landelijk gezien op dit moment nog in gebruik?

Klopt het dat het betreffende spiksplinternieuwe geïmpregneerde kinderpicknicksetje dat aan de crèche van de Tweede Kamer aangeboden is niet vervaardigd is van CCA-hout maar van CC-hout? Klopt het dat in CC-hout het chroom VI gehalte hoger is dan in CCA-hout omdat het geen arseen bevat en dat in het genoemde onderzoek van de VROM-inspectie nu juist de aanwezigheid van Chroom VI een verhoogd risico op carcinogene effecten, zowel bij volwassenen als kinderen kent? Zou het niet beter zijn CC-hout eveneens te verbieden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen?

Klopt het tevens dat betreffend CC-hout naast chroom VI grote hoeveelheden onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen (waaronder kankerverwekkende stoffen) bevat, waarvan niemand weet om welke stoffen het gaat? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is uw reactie op het bijmengen van onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen? Bent u bereid om onderzoek te doen naar het bijmengen van deze onbekende stoffen? Zou het om deze reden niet beter zijn al het geïmpregneerde hout voor kinderspeeltoestellen te verbieden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen?


Leden PVV fractie sturen vragen n.a.v. de reactie van VWS


Reactie n.a.v. het aangeboden kinderzitje aan de Tweede Kamer.
Volgens de minister van VWS en VROM is er niets mis met geïmpregneerd hout. De bewijzen tot nu toe zeggen echter iets totaal anders. De PVV heeft n.a.v. het teleurstellende antwoord vragen gesteld. Hoe gaat men daar op reageren?


Deel 2 van de reactie.Klopt het dat op de crèche van de Tweede Kamer de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is? Klopt het dat voorafgaande aan het gebruik van het aangeboden geïmpregneerde kinderpicknicksetje van CC-hout op scholen of crèches vanuit de Arbeidsomstandighedenwet wettelijk een risico-inventarisatie en -evaluatie moet zijn uitgevoerd naar de risico’s van de gebruikte chemische stoffen door een erkende Arbodeskundige? Een dergelijk wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie van een hogere veiligheidskundige is bij de petitie gevoegd, wat is uw inhoudelijke reactie op die evaluatie?

Bent u bekend met het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 waarin arseen als een zwarte-lijststof voor water, bodem en lucht en chroom VI als een zwarte lijststof voor lucht staat opgenomen en dat in het milieu brengen ervan vanwege hun milieuschadelijke eigenschappen veelal in internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek (niet via hout dumpen dus) al vanaf 1986 had moet worden voorkomen (2)? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is uw reactie op het feit dat dit in 2008 kennelijk nog steeds niet adequaat gebeurt onder meer doordat het voornoemde Besluit op 16 november 2007 werd gewijzigd waardoor met arseenverbindingen behandeld hout mag worden gebruikt tot het einde van zijn levensduur? (Zie pag. 1, pag. 52, pag. 53 en pag 55 van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990)

Bent u bekend met de brief d.d. 17 juli 1996 van houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. aan de Vaste Kamercommissie VROM over CCA-hout waarin betreffend bedrijf de minister persoonlijk op de hoogte bracht van het feit dat dit bedrijf met het product "gewolmaniseerd hout" jaarlijks ongeveer 16.000 kg arseenzuur en 19.000 kg chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht van ons leefmilieu brengt (3) (4)? Zo neen, waarom niet?

Bent u bekend met de brief d.d. 21 februari 1995 van de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne voor Noord-Brabant, die namens de minister van VROM heeft geantwoord dat impregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. volledig aansprakelijk is voor alle schade gedurende de gebruiks- en afvalfase als gevolg van het door dit bedrijf geproduceerde geïmpregneerde hout en dat niet het CTB maar B&W van de Gemeente Luyksgestel (heden: Bergeyk) aan impregneerbedrijf Carl Tissen Import en Export B.V. de milieuvergunning hebben verleend voor het fabriceren van gewolmaniseerd hout (5)?
Zo ja, wie moeten deze enorme milieu- en gezondheidsschade betalen?
Wie is er verantwoordelijk als mensen als gevolg van deze stoffen ziek worden?

Wordt CCA-hout in Nederland thans nog steeds vervaardigd, ingevoerd, uitgevoerd, gebruikt dan wel toegepast? Zo ja, waarom? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, hoe controleert u dat?

Bent u bekend met de brief (zie hier deel 1, en hier deel 2 van de brief) van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan de hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch waarin hij tot de conclusie komt dat met het impregneren van hout sprake is van collusie “Poisoning for Profit” waarbij de belangen van de overheid en het bedrijfsleven (houtimpregneerbranche) parallel lopen en dat een werkelijke uitweg pas in zicht komt wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht en dat ter wille van de bestrijding van collusie het verzoek is gedaan dat er (in 1993) met een onderzoek wordt begonnen (6)? Deelt u de mening dat een dergelijk onderzoek moet worden gedaan? Zo ja, per wanneer kunnen we de uitkomsten van dat onderzoek verwachten? Zo neen, waarom niet?
(Zie criminoloog Bovenkerk ook in editie 30-08-07) en in de video van editie 29 december 2007)

Klopt het dat wanneer er vandaag nog wordt gestopt met het vervaardigen, gebruiken, verhandelen dan wel toepassen van CCA-hout en CC-hout, er grote hoeveelheden van deze uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen waaronder chroom VI en arseen via water, bodem en lucht in ons milieu terecht zijn gekomen waarvan het, vanwege hun milieuschadelijke eigenschappen, al vanaf 1986 via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek (niet via hout dumpen dus) had moeten worden voorkomen? Is de schade als gevolg hiervan wel te overzien? Zo ja, hoe weet u dat? Is er verder onderzoek nodig om risico’s voor de volksgezondheid te kunnen inschatten dan wel met een plan van aanpak te komen deze schade te beperken? Zo neen, waarom niet?

(1) RIVM rapport 609021030/2004, pag. 182-183
(2) Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, Tweede Kamer der Staten-Generaal no. 19204,
nrs. 1-2, pagina 1, pagina 52, pagina 53 en pagina 55
(3) Carl Tissen Import Export B.V., brief d.d. 17 juli 1996 (deel1) (zie hier brief deel2 ) (Zie ook editie 13-10-07)
(4) Vaste Kamercommissie VROM, brief d.d. 9 september 1996 (VROM-96-629) (Zie ook editie 13-10-07)
(5) Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne voor Noord-Brabant,
brief d.d. 21 februari 1995 (170295007/GM/MdB) (Zie ook edities: 2007-08-09 en 2007-10-14)
(6) Prof. dr. F. Bovenkerk, criminoloog, brief van 21 juni 1993 (A-22-89 FB/am)
Zie hier deel 1 van de brief, zie hier deel 2 van de brief. (Zie ook editie 30-08-07)

Nb. Genoemde bronnen zijn opvraagbaar bij PVV-fractie.


Zie ook:
Petitie aan Tweede Kamer tegen geïmpregneerde speeltoestellen
Nationale Actiedag 11 December
Wat gaan deze mensen doen met een geïmpregneerd kinderzitje?
Groep bezorgde ouders op stap met houten kinderspeelsetje
Op bezoek bij houtimpregneerder (Impregneerder van dit hout)
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
Alle bewijzen tot nu toe over (de gevaren van) geïmpregneerd hout