HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 21 MAART 2008


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Gemeente Boxtel laat ingezameld gif-hout gewoon verbrandenGe´mpregneerd hout wordt op de meeste milieustraten van Nederland tegenwoordig apart ingezameld. Dit hout bevat namelijk Arseen, ChroomVI en vele andere onbekende zeer giftige stoffen. Dit hout zou dan vervolgens met behulp van speciale technieken verwerkt moeten worden. Of voor eeuwig moeten worden opgeslagen. Maar dat gebeurt dus niet. In gemeente Boxtel bijvoorbeeld wordt het giftige hout wel apart ingezameld maar uiteindelijk wordt het gewoon verbrand in de AVI (afvalverbrandingsinstallatie) van Moerdijk.


Dit bewijs was er al in november 2007 n.a.v. ons onderzoek: "Is ge´mpregneerd hout nou gevaarlijk afval of niet?" (Zie editie 19 oktober 2007) Het ging wat moeizaam (zie editie 12 november 2007) maar eindelijk kon de gemeente Boxtel niet anders dan toegeven dat het ge´mpregneerde hout gewoon wordt verbrand. We publiceren dit bewijs nu pas omdat er onderhandelingen waren tussen een functionaris van het Platform Herstel Rechtsorde en de gemeente Boxtel. Maar de gemeente Boxtel heeft uiteindelijk niet gekozen voor de mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen.Het bewijs geschreven door secretaris J. Fraanje en burgemeester Van Beers: "In Boxtel worden de restafvalstoffen waaronder CCA-afvalhout, via de afvalstoffendienst 's Hertogenbosch, ter verbranding afgevoerd naar de AVI in Moerdijk"
AANVULLING VOOR MEDEWERKER VROM

We spraken laatst een medewerker van VROM n.a.v. de vraag: "Waarom gaf VROM (milieu)subsidie op giftig ge´mpregneerd hout?" (Zie editie 19 oktober 2007)
De medewerker (naam bekend bij redactie) deed zijn best antwoord te geven op deze vraag. Echter de medewerker gaf aan niet de originele brieven van o.a. VROM zelf gelezen te hebben. We dachten in eerste instantie dat dit kwam omdat VROM de website van www.hetechtenieuws.org misschien voor medewerkers van VROM had geblokkeerd. Maar na doorvragen gaf de medewerker aan visueel-gehandicapt (blind) te zijn. De visueel-gehandicapte medewerker van VROM gaf aan wel getypte tekst te kunnen "lezen" maar met afbeeldingen, waaruit de meeste bewijzen tot nu toe bestaan, kan de medewerker niets. Daarom zullen we vanaf nu dergelijke bewijzen letterlijk overtypen zodat de door VROM ingezette medewerker dan toch op de hoogte kan zijn van de bijgevoegde bewijzen.
Over Boxtel zei de medewerker van VROM: "Als het echt zo is dat er ge´mpregneerd hout wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties dan zal VROM handhaven". Tot nu toe is het echter gebleken dat VROM het juist toelaat.

Hieronder de brief zoals hiernaast afgebeeld:

Datum: 22 november 2007
Onderwerp: Inzameling en afvoer van met koperverbindingen ge´mpregneerd hout (CCA-afvalhout)

"Geachte heer Van Rooij,

Wij hebben kennis genomen van uw zorg betreffende de verspreiding en correcte inzameling en afvoer van met koperverbindingen ge´mpregneerd hout (CCA-afvalhout). Met betrekking tot de inzameling en afvoer van dit hout door de gemeente Boxtel kunnen wij u het volgende berichten.

Allereerst willen wij opmerken dat de aanpak van de hiervoor geschetste zorg de inspanningen niet zozeer gericht zouden moeten zijn op onze gemeente , maar veeleer op het ministerie van VROM en de Tweede Kamer.

Particulieren kunnen het CCA-afvalhout voor gescheiden inzameling naar de milieustraat van onze gemeente brengen. Het betreft hier kleinere hoeveelheden, voornamelijk tuinhout. Op de milieustraat wordt het CCA-afvalhout verzameld in de restafvalcontainer. CCA-afvalhout uit bouw-en sloopafval, uit waterbouw en agrarische sector is bedrijfsafval en wordt niet ingezameld op de milieustraat.

Het door de gemeente ingezamelde particuliere afval valt wettelijk gezien niet onder gevaarlijk afval, immers de term gevaarlijk afval komt alleen voor bij bedrijfafval. Het CCA-afvalhout van particulieren mag door de milieustraat worden ingezameld en moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker. In Boxtel worden de restafvalstoffen waaronder CCA-afvalhout, via de afvalstoffendienst 's Hertogenbosch, ter verbranding afgevoerd naar de AVI in Moerdijk.

De door de gemeente wijze van het inzamelen en verwerken van CCA-afvalhout gebeurt in overeenstemming met de wet- en regelgeving en levert geen risico's voor mens en milieu op.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL,


De gemeente Boxtel vindt dat zij de regelgeving volgen en dat het in het milieu brengen van Arseen, Chroomtrioxide en andere onbekende giftige stoffen geen gevaar oplevert voor mens en milieu. Maar daarover heeft de overheid toch heel andere uitspraken gedaan. Zie o.a. deze duidelijke bewijzen:

Overheid, CTB en bedrijven zwijgen al 15 jaar over gevaar...
Via ge´mpregneerd hout komt de kankerverwekkende stof Chroom VI...
VROM stelt houtimpregneerders aansprakelijk voor schade aan...
Zie hier alle bewijzen tot nu toeHieronder enkele details uit brieven van de overheid (zie hier en hier) speciaal overgetypt voor de visueel gehandicapte medewerker van VROM:
Arseen-verbindingen zijn eco-toxiche stoffen, die niet afbreekbaar zijn en dus in het milieu ophopen.
Het zijn stoffen met carcinogene eigenschappen.
Het zijn zwarte-lijst-stoffen voor oppervlaktewater waarvan met de best bestaande technieken de emissie moet worden vermeden.
Emissie naar water treedt in de gebruiksfase op door uitspoeling en afspoeling
Er is een risico voor onaanvaardbare schade voor het milieu in de afvalfase
Omdat koper en Chroom in meer dan geringe mate in de bodem terecht komen is er sprake van onaanvaardbare accumulatie en dienen de toepassingen waarbij direct of indirect contact met de bodem mogelijk is te worden beŰindigd.

Bewijs deel 1Bewijs deel 2

INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.