HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 31 MEI 2008


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Geïmpregneerd hout is gevaarlijk afvalDat blijkt uit het antwoord van de Minister van VROM op vragen die de PVV haar over geïmpregneerd speelhout had gesteld. ( Zie editie 2008-05-28) De PVV vroeg aan de Minister van VROM of zij bekend is met het feit dat zwarte lijst stoffen als ChroomVI en Arseen al vanaf 1986 niet in het milieu mogen komen.VRAAG VAN PVV:
"Bent u bekend met het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 waarin arseen als een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht en chroom VI als een zwarte lijststof voor lucht staat opgenomen en dat in het milieu brengen ervan vanwege hun milieuschadelijke eigenschappen veelal in internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek (niet via hout dumpen dus) al vanaf 1986 had moet worden voorkomen?"


ANTWOORD VAN MINISTER:
klik voor vergroting
Het bewijs (aanklikbaar) en via minfin.nlMet "CCA hout" wordt bedoeld: Chroom(VI), Koper, Arseen. Het is echter niet te zien of (sloop)hout met deze stoffen zijn geïmpregneerd. Dat zal nog (meer) problemen gaan opleveren in de bouw, op speelplaatsen, milieustraten, enz, enz.

Tot zover dit specifieke bewijs dat geïmpregneerd hout gevaarlijk afval is. Hieronder gaan we er wat dieper op in.

Klik voor vergroting
Dit bewijs staat op pagina 4 van het antwoord van de Minister van VROM aan de PVV. (aanklikbaar) Zie de antwoorden hier in PDF en op de website van minfin.nl

INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit geïmpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak geïmpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.
NIET VIA HOUT DUMPEN
De Minister van VROM gaat niet in op de opmerking "niet via hout dumpen dus". In hout stoppen is natuurlijk geen "best bestaande techniek" om te voorkomen dat deze zwarte lijst stoffen in het milieu komen. (Maar dat "dumpen" gebeurt in feite wel, zie bewijs1, bewijs2)

Want uit hout logen de zwarte lijst stoffen uit, spelende kinderen, doe het zelvers, werklieden, enz, enz, krijgen de stoffen binnen via handen, mond en lucht. Tevens wordt het hout verbrand in elektriciteitscentrales (en heet dan groene stroom).


GEVAARLIJK AFVAL VERDUNNEN MAG NIET
De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarom bij uitspraak nrs. F03.98.0171, enz. van 19 augustus 1998 besloten dat al het hout dat vrijkomt uit bouw- en sloopafval niet mag worden verspaand/vermalen omdat daarmee dan gevaarlijk afval wordt verdund, en dat is een milieumisdrijf.
Zie ook www.sdnl.nl/epon-3.htm


GEVAARLIJK AFVAL VERDUNNEN MAG WEL
Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies in Nederland geven milieuvergunningen af aan afvalverwerkende bedrijven die op grond daarvan hout dat vrijkomt uit bouw- en sloopafval verspanen/vermalen en dus gevaarlijk afval verdunnen. Alle Colleges van Gedeputeerde Staten in Nederland overtreden dus al 10 jaar bovengenoemde uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
En volgens de persvoolichtster van de Raad van State kunnen uitspraken van de Raad van State door diverse overheden gewoon genegeerd worden. Zie dat op video in editie 2008-05-05


CRIMINOLOOG
Criminoloog prof. dr. F.Bovenkerk heeft in zijn brief (zie deel 1 en deel 2 van de brief) van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch kenbaar gemaakt dat hij tot de conclusie komt dat met het impregneren van hout sprake is van collusie. Volgens criminoloog Bovenkerk lopen belangen van de overheid en het bedrijfsleven (houtimpregneerbranche) parallel. En schrijft dat een werkelijke uitweg pas in zicht komt wanneer de kwestie serieus wordt onderzocht en dat ter wille van de bestrijding van collusie het verzoek is gedaan dat er (in 1993) met een onderzoek wordt begonnen.
Zie ook editie 2007-08-30


WIE IS VERANTWOORDELIJK?
In 1993 was dr. E.M.H. Hirsch Ballin minister van Justitie  (zie dat hier) en daarmee  politiek verantwoordelijk dat de hoofdofficier van justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq daarop tot op de dag van heden nog geen antwoord heeft gegeven. (VROM is wel bekend met de brief zie vraag 10 in editie 2008-05-28)

Vanaf 1 november 2000 tot 22 september 2006 is dr. E.M.H. Hirsch Ballin lid geweest van de Raad van State en geruime tijd Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geweest.
O.a. onder zijn verantwoordelijkheid als Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn door het hoogste rechtscollege nieuwe uitspraken gedaan waarmee de Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies in Nederland de eerdere uitspraak nrs. F03.98.0171, enz. van 19 augustus 1998 van de (eerdere) Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen overtreden. Hout uit bouw- en sloopafval mag daarmee gewoon worden verspaand/vermalen. (= gevaarlijk afval verdunnen)
Zie bijv. deze uitspraak op dit verzoekschrift verzoekschrift.


STRAFRECHTELIJK AFGEDEKT
Nu is deze voormalige minister van justitie, na tussentijds Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te zijn geweest, opnieuw weer minister van justitie, waarmee het strafrechtelijk optreden daartegen door hemzelf kan worden afgedekt.

Dhr. Hirsch Ballin is vanaf 1 januari 1995 tot 22 september 2006 voorzitter geweest (zie hier) van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Dat is onderdeel van Achmea en op die website staat:

"Wij van Achmea zijn ons als geen ander bewust dat voorkomen beter is dan herstellen."

Toch hebben vele spelende kinderen, doe het zelvers, werklieden, enz, enz, carcinogene (kankerverwekkende) stoffen als ChroomVI en Arseen sinds het ontstaan van geïmpregneerd hout via handen, mond en lucht binnen gekregen...Zie ook bewijs:
Geïmpregneerd hout moet in afvalfase beschouwd worden als chemisch (gevaarlijk) afval