HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 8 AUGUSTUS 2008


Geimpregneerd hout info


Reactie op aangifte tegen advocaten, rechters en officieren van JustitieDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

Het College van Procureurs-generaal (uitleg) heeft gereageerd op de aangifte die dhr. Van Rooij op 29 juni 2008 heeft gedaan wegens valsheid in geschrifte, samenspanning en deelname aan een criminele organisatie, etc. van meer dan 28 personen (zie editie 6 juli 2008).


Na de ontvangstbevestiging van 28 juli 2008 stuurde de heer R. van Geloven van het College v. PG op 5 augustus 2008 een reactie (zie deel 1, deel 2 en deel 3) op de aangifte van Van Rooij. De heer R. van Geloven schreef in die reactie o.a.:

- dat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is te beslissen over een strafrechtelijk onderzoek tegen de minister-president dhr. J.P. Balkenende en andere CDA-bewindslieden.
- dat het Openbaar Ministerie wel bevoegd is een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de overige personen tegen wie Van Rooij aangifte heeft gedaan, maar dat het College van PG geen aangiftes in behandeling neemt. Hiervoor dient Van Rooij zich tot de politie te wenden.
- dat Van Rooij aangifte doet tegen een bijzonder groot aantal personen, dat handelingen heeft verricht die Van Rooij onwelgevallig waren. Hiermee is volgens Van Geloven echter niet gezegd dat er ook sprake is geweest van strafbare feiten.


BEKLAG BIJ GERECHTSHOF
Van Rooij zegt binnen 14 dagen volgens artikel 12 Wetboek van Strafvordering, in beklag te gaan bij het Gerechtshof in Den Haag.
Van Rooij: "Het is zeer frappant te noemen dat R. van Geloven, hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken mij niet op die mogelijkheid wijst in zijn brief van 5 augustus 2008."

Artikel 12 Wetboek van Strafvordering:

"1) Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet voortgezet, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen. Indien de beslissing tot niet vervolging is genomen door de officier van justitie bij het landelijk parket, is bevoegd het gerechtshof te 's-Gravenhage.
2) Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen."


Zie ook:
Advocaten, rechters, officieren van Justitie aangeklaagd na zaak tegen klokkenluidersite sdnl.nl
Worden klokkenluiders op sdnl.nl weggezet als terroristen?
Advocaten willen 50.299,95 euro van klokkenluider-site sdnl.nl
Klik voor vergroting
Reactie op aangifte deel 1


Klik voor vergroting
Reactie op aangifte deel 2


Klik voor vergroting
Reactie op aangifte deel 3