HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 3 SEPTEMBER 2008


Geimpregneerd hout info


Beklag genocide door overheid, met Jacqueline Cramer als verantwoordelijke minister, nu in behandeling bij JustitieDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

De overheid weet dat (spelende en werkende) mensen via ge´mpregneerd hout in contact komen met zwarte lijst stoffen als Chroom VI en Arseen. Het ministerie van VROM noemt hout dat is ge´mpregneerd met Arseen en Chroom VI gevaarlijk afval (zie bewijs in editie 2008-05-31 en de overige bewijzen). Toch staat de overheid toe dat werklieden en spelende kinderen in contact komen met o.a. Arseen en Chroom VI. Klokkenluider van Rooij noemt dit genocide en klaagt daar de overheid voor aan.


Van Rooij had aangifte gedaan (zie editie 2008-07-06) bij voorzitter mr. H.N. Brouwer van het college van procureurs-generaal tegen diverse advocaten, rechters en officieren van Justitie naar aanleiding van de zaak tegen klokkenluidersite sdnl.nl (zie editie 2008-06-29)


WIE TERRORISEERT WIE?
Dit omdat Van Rooij ongevraagd was ingebracht in de zaak en omdat klokkenluiders diverse personen, bedrijven en (overheid)instellingen zouden terroriseren. Dhr. van Rooij vindt dat niet de klokkenluiders, maar de overheid haar burgers terroriseert door hen willens en wetens in aanraking te laten komen met zwarte lijst stoffen zoals Arseenzuur en Chroom VI.

EEN BEHULPZAME JURIST?
Deze aangifte werd door jurist R. van Geloven namens het college van procureurs-generaal niet in behandeling genomen. Wel gaf Van Geloven in zijn reactie aan tot wie Van Rooij zich wel kan wenden voor de verschillende punten die hij in zijn aangifte had opgenomen. (zie editie 2008-08-08). Opvallend daarbij is dat R. van Geloven in zijn reactiebrief Van Rooij niet heeft gewezen op de mogelijkheid van beklag bij het gerechtshof tegen zijn afwijzing.

HET BEKLAG
Tegen het niet in behandeling nemen van deze aangifte heeft Van Rooij op 14 augustus 2008 beklag ingediend bij het gerechtshof ĺs-Gravenhage (zie deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6 van het beklag). Dit beklag voorzien van bewijsstukken (dikke map) zijn ingeleverd bij Justitie te Den Haag en bij Elsevier te Amsterdam. Zie video hieronder:


VIDEO
BEKLAG WERD TERUGGESTUURD
Het beklag werd teruggestuurd door een anonieme advocaat-generaal. Na onderzoek is gebleken dat de advocaat-generaal die dat heeft gedaan mr. M.T. Renckens was. Advocaat-generaal mr. Renckens heeft daarmee volgens Van Rooij in zeer ernstige mate gehandeld in strijd met de artikelen 12, 12a t/m 12d uit het Wetboek van Strafvordering. Op 21 augustus 2008 heeft Van Rooij zijn beklag van 14 augustus 2008 weer opnieuw ingediend bij het gerechtshof ĺs-Gravenhage voorzien van een aanvullend beklag (zie aanvullend beklag).

ADVOCAAT-GENERAAL HIELD INFO ACHTER
Van Rooij stelt dat in deze zaak mr. M.T. Renckens, door het terugsturen van het beklag aan Van Rooij, onder volledige anonimiteit 100% aan belastend materiaal heeft achtergehouden voor het gerechtshof ĺs-Gravenhage.


ADVOCAAT-GENERAAL HIELD EERDER INFO ACHTER
Het blijkt dat advocaat-generaal mr. Renckens al eerder is beschuldigd van het achterhouden van ontlastend bewijsmateriaal. Zie link naar om.nl.


NU DAN TOCH IN BEHANDELING
Het door Van Rooij op 21 augustus 2008 wederom ingediende beklag van 14 augustus 2008 is door de griffier van het gerechtshof ĺs-Gravenhage ingeschreven onder kenmerk: K08/0321 en als volgt bevestigd:

Klik voor vergroting
De klacht gaat behandeld worden (aanklikbaar)


Volgens Van Rooij betekent dit dat na de behandeling van het beklag het gerechtshof ĺs-Gravenhage moet beslissen of dat op grond van de strafaangifte d.d. 29 juni 2008 van Van Rooij (zie editie 2008-07-06) tegen alle betrokkenen (waaronder minister president J.P. Balkenende) een strafrechtelijk onderzoek moet worden gestart naar de daarin beschreven ôchemische genocideö waarvan volgens Van Rooij vele mensen het slachtoffer zijn of nog worden.MINISTER CRAMER (VROM) VERANTWOORDELIJK
Volgens de inhoud van het door Van Rooij ingediende beklag is minister Jacqueline Cramer van VROM (PvA) politiek persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat mensen in aanraking komen met zwarte lijst stoffen als Arseenzuur en Chroom VI. Van Rooij baseert zich daarbij ondermeer op de ôcirculaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijvenö die voormalig minister Hans Alders van VROM (PvdA) naar alle betrokken besturen van de gemeenten heeft verstuurd:

Klik voor vergroting
De circulaire (aanklikbaar)
Zie ook bewijs-editie 2007-08-01
En bewijs-editie: 2007-08-02Wie er dan verantwoordelijk is voor de gebruiks- en afvalfase schreef minister Alders er niet bij. Maar volgens voormalig staatssecretaris Erica Terpstra van VWS (VVD) is dat de minister van VROM:

Klik voor vergroting
De brief van Erica Terpstra (aanklikbaar)
Zie ook bewijs-editie 2007-08-08


Hiermee is volgens Van Rooij het bewijs geleverd dat ambtsopvolger minister Jacqueline Cramer van VROM (PvA) samen met haar voorganger Hans Alders (PvdA) politiek primair verantwoordelijk zijn voor het feit dat mens en milieu in aanraking komen met o.a. de zwarte lijst stoffen Arseenzuur en Chroom VI.MINISTER CRAMER EN LEDEN BLOM VERBIEDEN VERWERKING GIF-HOUT
Begin 2003 is een samenwerkingsstructuur tussen de overheden die de milieuwetgeving handhaven, ingesteld: Het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM).
Op dit moment bestaat het BLOM uit de volgende leden: (aanklikbaar)

- Mevr. Dr. J.M. Cramer, minister van VROM
- Dhr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie;
- Mevr. G. Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid;
- Mevr. J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van verkeer en waterstaat;
- Dhr. dr. Ir. H. Paul (wnd.), als voorzitter namens het ALOM;
- Dhr. ir. G. Verwolf, namens de Unie van Waterschappen;
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-Holten;
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgemeester van Houten;
- Dhr. mr. H. J. Moraal, namens het OM, College van Procureurs-generaal;
- Dhr. mr. F.D. van Heijningen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland;
- Dhr. G.J.H. Ranter, gedeputeerde provincie Overijssel;

Bovenstaande mensen hebben onderstaande vastgesteld:

handhavingsverplichtingen
De handhavingsverplichtingen. (Die staan hier op pagina 22 in pfd-formaat op de website van infomil )VERWERKING EN PRODUKTHERGEBRUIK MAG DUS NIET
Verwerking mag niet want ge´mpregneerd hout is volgens de minister van VROM gevaarlijk afval. Zie bewijs-edities 2008-05-31 en 2007-10-17:
BEWIJS: Ge´mpregneerd hout is gevaarlijk afval
BEWIJS: Ge´mpregneerd hout is in afvalfase chemisch afval


VERWERKING EN PRODUKTHERGEBRUIK GEBEURT TOCH
Als verwerking in de vorm van producthergebruik, materiaalhergebruik en verbranden (zie geel gemarkeerde) wel gebeurt zou daartegen handhavend opgetreden moeten worden. Onder primaire verantwoordelijkheid van minister Cramer van VROM wordt ge´mpregneerd hout toch hergebruikt voor spaanplaat en verbrand in electriciteitscentrale's. Zie bijvoorbeeld bewijs-edities 2008-06-02 en 2008-03-21:
BEWIJS: Omrin verwerkt gif-hout voor energiecentrales en nieuwe producten
BEWIJS: Gemeente Boxtel laat ingezameld gif-hout gewoon verbranden


MINISTER CRAMER EN LEDEN BLOM OP DE HOOGTE VAN DEZE BEWIJZEN:
BEWIJS: Risico carcinogene effecten ge´mpregneerde speeltoestellen (rivm)
BEWIJS: Milieuorganisaties waarschuwden al in 1995 voor ge´mpregneerd...
BEWIJS: Ook in 1996 waarschuwden milieu- (en consumenten-) organisaties
BEWIJS: Ge´mpregneerd hout is gevaarlijk afval
BEWIJS: Ge´mpregneerd is in afvalfase chemisch (gevaarlijk) afval
BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's
BEWIJS: KOMO-uitloognormen gelden alleen voor opslagfase
BEWIJS: KOMO-keur garandeert veel gifstoffen
BEWIJS: KEMA-keur zegt niets over chemische veiligheid
BEWIJS: Hoofd van CTB heeft al in begin 1992 beslist dat...
BEWIJS: CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbieden
BEWIJS: Overheid, CTB en bedrijven zwijgen al 15 jaar over gevaar
BEWIJS: Zwaar chemisch afval wordt gedumpt in hout (deel 1)
BEWIJS: Zwaar chemisch afval wordt gedumpt in hout (deel 2)

MINISTER CRAMER EN LEDEN BLOM HANDHAVEN NIET
Doordat Minister Cramer van VROM geheel op de hoogte is van bovenstaande bewijzen (en de overige bewijzen) en daartegen niet handhavend optreedt komt volgens Van Rooij neer op genocide, en dat is nu in onderzoek bij Justitie.

Van Rooij heeft de inhoud van het beklag persoonlijk afgegeven bij de secretaris van Minister President J.P. Balkenende te Den Haag. Wordt vervolgd..
Zie ook:
Reactie op aangifte tegen advocaten, rechters en officieren van Justitie
Advocaten, rechters, officieren van Justitie aangeklaagd na zaak tegen klokkenluidersite sdnl.nl
Worden klokkenluiders op sdnl.nl weggezet als terroristen?
Advocaten willen 50.299,95 euro van klokkenluider-site sdnl.nl
De bewijzen tot nu toe
Klik voor vergroting
De klacht gaat behandeld worden (aanklikbaar)


Van Rooij
Dhr. van Rooij voor het paleis van Justitie te Den Haag.


Het beklag
De dikke map (beklag) vol met bewijzen. Zie deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6 van het beklag. (pdf-bestanden)


Klik voor het pdf-bestand
Aanvulling op het 14 augustus ingeleverde beklag (aanklikbaar pdf-bestand)


Klik voor vergroting
Het beklag werd op 15 augustus eerst nog teruggestuurd door een anonieme advocaat generaal...