HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 9 FEBRUARI 2009


Geimpregneerd hout info


Rechtzaak tegen provincie Groningen wegens milieumisdrijvenDoor Henk Niggebrugge

In de gemeente Leek (en in vele andere gemeenten) wordt geïmpregneerd hout verwerkt en hergebruikt voor energiecentrales en nieuwe producten. Zie bewijzen in edities: 2008-06-02 en 2008-03-21. Maar volgens de vorige en de huidige minister van VROM mag dat niet want geïmpregneerd hout is vanwege de carcinogene stoffen gevaarlijk afval. Zie bewijzen in edities 2008-05-31 en 2007-10-17.HERGEBRUIKEN GEBEURT WEL
Geïmpregneerd hout bevat o.a. de carcinogene (kankerverwekkende) stoffen Chroomtrioxide (Chroom VI) en Arseen. Het is niet (visueel) te zien in welk hout welke stoffen zitten. In de afvalfase is al het (sloop)hout daarom gevaarlijk afval en mag niet verbrand of hergebruikt worden voor nieuwe producten omdat mens en milieu anders alsnog in aanraking (kunnen) komen met carcinogene stoffen. Dit gebeurt echter wel in de vorm van verbranding en nieuwe producten als spaanplaat en pallets. Zie bewijs.


SPAANPLAAT MET GIF IN DE WINKEL
Het spaanplaat wat dan weer de niet-afbreekbare stoffen Arseen en Chroom VI bevat is dan weer te koop als schoon hout in de bouwmarkten. Mensen weten dit niet en zagen, boren en verbranden dit hout. Ook de van geïmpregneerd hout gemaakte pallets worden verzaagd en verbrand.


SPELEN MET ARSEEN EN CHROOM VI
Kinderen spelen, zagen, boren, timmeren en verbranden (hergebruikt) hout waarvan men niet visueel kan zien of er wel of niet carcinogene stoffen in zitten. Ook verbranden kinderen dit hout onder toezicht van onwetende volwassenen.
Zie bewijs 1 (video)
Zie bewijs 2
Zie bewijs 3
Zie bewijs 4
Zie bewijs 5


ZAAK DIENT 23 FEBRUARI 2009, 13.30 UUR
Om bovengenoemde redenen dient hierover op 23 februari 2009 om 13.30 uur de zaak Jikke Jager tegen gedeputeerde staten van Groningen bij de Raad van State. Jikke Jager laat zich in deze zaak bijstaan door haar raadsman A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum.

De nadere stukken
Maandag 23 februari 2009 om 13.30 uur dient de zaak bij de Raad van State te Den Haag. Zie alle documenten bij deze aangifte:
Motivering beroep (1)
Motivering beroep (2)
Motivering hoger beroep
Nadere stukken


Zagen in hout met carcinogene eigenschappen
Kinderen zagen in hout zonder te weten of er carcinogene stoffen aanwezig in het hout zijn. Zie video.


Verbranden hout met carcinogene eigenschappen
Kinderen verbranden hout en weten niet of er carcinogene stoffen aanwezig in het hout zijn. Zie video.
STRAFAANGIFTE BIJ BURGEMEESTER HOEKSTRA VAN DE GEMEENTE LEEK:


Aan burgemeester B.C. Hoekstra van de gemeente Leek;

- als hoofd van de politie;


Betreft:
- Strafaangifte van het plegen van strafbare feiten (milieumisdrijven) door burgemeester en wethouders van de gemeente Leek en alle betrokken ambtenaren binnen deze gemeente en
- Strafaangifte van het plegen van strafbare feiten (milieumisdrijven) door alle andere burgemeesters en wethouders in alle Nederlandse gemeenten en alle betrokken ambtenaren in al die andere Nederlandse gemeenten.


Namens:
- mw. J.J. Jager , wonende aan Hoofdstraat 101, te 9355 TB Midwolde, (die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft gemachtigd); doen wij hierbij strafaangifte van het plegen van de volgende strafbare feiten (milieumisdrijven) door burgemeester en wethouders en alle betrokken ambtenaren van de gemeente Leek en door alle andere burgemeesters en wethouders in alle Nederlandse gemeenten en alle andere betrokken ambtenaren in al die andere Nederlandse gemeenten.

Wettelijke en feitelijke onderbouwing van deze strafaangifte:

In het LAP (Landelijk afvalbeheerplan) staat letterlijk het volgende geschreven:


De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, en verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing. Voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten.Deze voorschriften zijn geen minimum standaard en kunnen onmogelijk worden nageleefd op grond van de volgende feiten:
- A-hout (is onbehandeld hout)
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout)
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout)

Het 4-tal feiten waarop het LAP onmogelijk kan worden nageleefd zijn:

1) CCA-hout bevat tussen de 2000 en 2600 mg/kg arseen, tussen de 1300 en 4800 mg/kg chroom VI en tussen de 800 en 2600 mg/kg koper en moet ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt.
2) In de afvalfase is zo’n 50-80 % van het CCA-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door een verf- of laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout.
3) In de afvalfase heeft het overige CCA-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg van verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-hout is omgetoverd tot A-hout.
4) Met het niet gescheiden binnenkrijgen van afvalhout uit bouw- en sloopafval wordt het onzichtbare gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet gevaarlijk afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote hoeveelheden gevaarlijk afval tot (mogelijk) onder de grens van gevaarlijk afval is wettelijk verboden.


Op grond van bovengenoemd 4-tal feiten heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover bij uitspraak no’s F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist, kijk op internet webpagina: http://www.sdnl.nl/uit-rs01.htm ):


“Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout”.Deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is wetenschappelijk onderbouwd met een, in een deskundigenrapport vastgelegd, onderzoek van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

Met het opnemen van een dergelijke minimumstandaard in het LAP en het uitvoering geven van het LAP door lagere overheden (gemeenten) schrijven gemeenten het verdunnen van gevaarlijk afval voor, ondanks de wetenschap dat een anti-mengclausule in het derde lid van artikel 4 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz 9) het mengen van gevaarlijk afval met ander afval (zgn. verdunnen) verbiedt.

Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM nota bene zelf berekend. Het feitelijk bewijs daarvoor vindt in de Handreiking Eural van augustus 2001 van het ministerie van VROM dat reeds in uw bezit is. Als conclusie staat daarin letterlijk het volgende geschreven:


“Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de afvalstof ‘CCA-afvalhout’” als gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural afhankelijk van de herkomst van deze afvalstof kan de stroom worden gecodeerd als 170204* of 200137*”.Deze Eural is in Nederland in werking getreden per 1 januari 2002 waarbij aan betrokken bedrijven een overgangsperiode is vergund tot 1 januari 2003. Als feitelijk bewijs vindt u de brief van minister J.P. Pronk van VROM, inzake inwerkingtreding Eural-regelgeving, met als nummer SAS/2001144547, aan de Colleges van gedeputeerde staten van de provincies en aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten. Die brief is ook in uw bezit.

De bouwverordening van de gemeente Rotterdam vindt u op de volgende webpagina: http://www.bds.rotterdam.nl/content.jsp?objectid=158130

Onder artikel 4.11, lid 1a, en artikel 8.1.2, lid 5 van betreffende bouwverordening staat letterlijk het volgende voorgeschreven:
Artikel 4.11 Bouwafval
1. Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
a. de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9.);

Artikel 8.1.2 Aanvraag sloopvergunning
5. Indien op grond van het historisch gebruik te verwachten valt dat een te slopen bouwwerk c.q. een te slopen gedeelte van een bouwwerk is verontreinigd met de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL Stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz. 9), dient een onderzoek te worden ingesteld naar de vermoedelijke verontreiniging en moet het rapport met de uitslag van dit onderzoek bij de aanvraag om sloopvergunning worden gevoegdMet het niet opnemen van voorschriften hierover in de te verlenen bouw- en sloopvergunningen overtreden alle betrokken gemeenten hun eigen bouwverordening en de daarin opgenomen Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158. blz.9).

Voor extra onderbouwende informatie lees de artikelen “BEWIJS: Geïmpregneerd hout is gevaarlijk afval” uit het Echte Nieuws van 31 mei 2008 (zie: www.hetechtenieuws.org/2008-05-31.php ) en “BEWIJS: Omrin verwerkt gifhout voor energiecentrales en nieuwe producten” van 2 juni 2008 (zie: www.hetechtenieuws.org/2008-06-02.php )

Op grond van bovengenoemde wettelijke en feitelijke onderbouwing zijn uw college van burgemeester en wethouders van Leek en alle betrokken ambtenaren binnen de gemeente Leek maar ook alle andere burgemeesters en wethouders in alle Nederlandse gemeenten en alle andere betrokken ambtenaren in al die andere Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht:
1. Om bij het verlenen van bouw- en/of sloopvergunningen overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening het geïmpregneerde hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval aan de bron (op de bouw- of sloopplaats) te scheiden en gescheiden te houden en overeenkomstig de Eural als gevaarlijk afval af te voeren aan een erkende afvalverwerker die het ook daadwerkelijk laat verwerken als gevaarlijk afval met de daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk afval. Vooraf aan het scheiden dient een gecertificeerd bureau onderzoek te verrichten wat er allemaal geïmpregneerd hout is (ook onder de verflaag beoordelen dus). Dit onderzoeksrapport behoort onderdeel uit te maken van een bouw- en/of sloopvergunning aanvraag en als zodanig te zijn voorgeschreven in de voorschriften van de bouw- en/of sloopvergunning (vergelijkbaar met asbest).

2. Om al het hout dat vrijkomt uit bouw- en sloopafval, dat wordt ingenomen op het Milieustation van de gemeente Leek en alle andere Milieustations in alle andere Nederlandse gemeenten, te behandelen en af te voeren als gevaarlijk afval met de daarbij behorende hoge kosten van gevaarlijk afval. Dit omdat visuele scheiding van het gevaarlijke afval uit betreffend bouw- en sloopafval op deze Milieustations onmogelijk is en de gemeente Leek en alle andere Nederlandse gemeenten zelf als wetshandhaver niet haar eigen bouwverordening en Europese Eural mogen overtreden. De gemeente Leek en alle andere Nederlandse gemeenten dienen zelf het voorbeeld van het naleven van wetgeving aan haar inwoners te geven.Omdat de gemeente Leek blijft doorgaan met het plegen van bovengenoemde milieumisdrijven kunnen ook alle andere gemeenten in Nederland daarmee blijven doorgaan. Dat heeft weer tot gevolg dat dit levensgevaarlijke afval binnen het bedrijf Omrin Jager, Midwolde in Leek wordt verwerkt in strijd met nagenoeg alle wettelijke bepalingen, zonder dat daartegen handhavend wordt opgetreden door burgemeester en wethouders van de Gemeente Leek en Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw van die strafbare feiten verwijzen wij u naar:

1. De nadere motivering (gronden) beroepschrift d.d. 5 december 2008 tegen het tot en met 8 december 2008 ter inzage gelegde besluit d.d. 14 oktober 2008, zaaknummer: 125596, van Gedeputeerde Staten van Groningen, inzake de aan Jager Onroerend Goed en Beheer B.V. te Midwolde verleende milieugunning in zaaknummer: 200808848/1/M1 (Zie bijlage blz 1 tm 10 en); bijlage blz 11 tm 20
2. De nadere motivering hoger beroepschrift d.d. 23 december 2008 tegen de op 12 november 2008 verzonden uitspraak AWB 07/828 WW44 d.d. 6 november 2008 van de rechtbank Groningen, inzake de aan Jager Onroerend Goed en Beheer B.V. te Midwolde verleende bouwvergunning, inzake zaaknummer 200809280/1/H1 (zie bijlage);

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen in deze strafaangifte aan burgemeester B.C. Hoekstra van de gemeente Leek (als hoofd van de politie) van het plegen van strafbare feiten (milieumisdrijven) door burgemeester en wethouders van de gemeente Leek en alle andere Nederlandse gemeenten. Het is hierbij goed te weten dat de aandelen van het bedrijf Jager Onroerend Goed en Beheer B.V. te Midwolde (gemeente Leek) volledig in handen zijn van de Friese gemeenten Dit betekent dat deze Friese gemeenten via het bedrijf Jager Onroerend Goed en Beheer B.V. te Midwolde als “dekmantel” zich met velen miljoenen euro’s onrechtmatig verrijken omdat burgemeester en wethouders van de gemeente Leek en daarmee alle andere Nederlandse gemeenten zware milieumisdrijven plegen, zoals wettelijk en feitelijk is onderbouwd in deze strafaangifte aan burgemeester B.C. Hoekstra (als hoofd van de politie) van de gemeente Leek.

Bovengenoemde strafbare feiten zijn (en worden nog steeds) gepleegd door burgemeester en wethouders van de gemeente Leek en daarmee door alle andere burgemeesters en wethouders van alle andere Nederlandse gemeenten met misbruik van enorm grote bedragen aan ambtenaren salarissen en gerechtskosten, zijnde gemeenschapsgeld. Al hun hieraan bestede uren heeft de gemeenschap moeten betalen, hetgeen nog steeds doorgaat. Ons inziens loopt dat in de honderden miljarden euro’s. Dit alles om daarmee enkelen personen/bedrijven met miljoenen/miljarden euro’s onrechtmatig te verrijken. Het betreft om die reden dan ook een ambtelijke en bestuurlijke criminaliteit van enorme omvang (over alle Nederlandse gemeenten) waarbij honderden miljarden euro’s bij de belasting betalende Nederlanders is gestolen om daarmee dezelfde belasting betalende Nederlanders massaal te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtroxide (chroom VI). Voor de feitelijke onderbouw van deze massale vergiftiging zie de volgende artikelen op Het Echte Nieuws (lees: www.hetechtenieuws.org/nummers.php ) en de volgende TV uitzendingen op de Sociale Databank Nederland (zie: www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm ) en de inhoud van het boek “Alarm u wordt vergiftigd! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” van Ine Veen, (lees het boek: www.ineveen.nl/iv16.htm en bekijk de presentatie van dit boek in het Leeuwke te Nijnsel: www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php ). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen in deze strafaangifte aan burgemeester B.C. Hoekstra van de gemeente Leek (als hoofd van de politie) van het plegen van strafbare feiten (milieumisdrijven) door burgemeester en wethouders van de gemeente Leek en alle andere Nederlandse gemeenten.

Aan u als hoofd van de politie, zijnde burgemeester B.C. Hoekstra van de Gemeente Leek, richten wij het nadrukkelijk verzoek om deze strafaangifte, gezien hun aard en omvang, per direct door te zenden aan de officier van justitie bij het functioneel Parket (t.a.v. het hoofd mr. A.H. van Wijk), Enthovenplein 1, Postbus 19518, 2500 CM ’s-Gravenhage met het nadrukkelijke verzoek hiernaar per direct een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Een kopie van deze Strafaangifte hebben wij per e-mail laten toekomen aan:
- Mw. J.J. Jager , wonende aan Hoofdstraat 101, te 9355 TB Midwolde, gemeente Leek;
- Mw. G.H. Bouwman, Stichting Univé Rechtshulp (g.bouwman@sur.nl)
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;
- Alle raadsleden van de gemeente Leek, behalve aan Raadslid R. Honnef;
- Het Functioneel Parket (justitie@postbus51.nl);
- Raad van State (mailto:voorlichting@raadvanstate.nl);
- Redactie van Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org);
- Redactie van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl);
- Ine Veen, schrijfster van het boek “Alarm u wordt vergiftigd!”

In afwachting van uw schriftelijke bevestiging, waarin u ondergetekende kenbaar maakt dat u deze strafaangifte per direct ter afhandeling hebt doorgezonden aan de officier van justitie bij het functioneel Parket, verblijven wij;

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint Oedenrode:
Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl
Voor mijn CV, lees: www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php en www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html