HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 14 MAART 2009


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Arseen is genotoxisch en verdacht reprotoxisch. Chroom VI is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch.Zwarte lijst stoffen als Arseenzuur (Arseen) en Chroomtrioxide (Chroom VI) zijn vanaf 1973 gebruikt om hout mee te impregneren. Naast het feit dat deze stoffen carcinogeen, mutageen en teratogeen zijn (zie editie 2009-03-09) , blijken deze stoffen ook genotoxisch en verdacht reprotoxisch. Van Chroom VI wordt aangenomen dat het reprotoxisch is.
WAT IS GENOTOXISCH? (1)
Volgens de gezondheidsraad wordt voor genotoxische carcinogenen aangenomen dat er bij elk niveau van blootstelling een kans op kanker is, met andere woorden: dat voor die carcinogenen geen veilige blootstelling bestaat.

Klik voor vergroting
Bron: gezondheidsraad.nlWAT IS GENOTOXISCH? (2)
Het RIVM schrijft in rapport 620555 001 "Risicoschatting bij tijdelijke normoverschrijding" het volgende: "Voor niet-drempelwaardestoffen, d.w.z. genotoxisch carcinogenen, wordt aangenomen dat een dergelijke drempel voor toxiciteit niet bestaat."

Klik voor vergroting
Bron: pdf op RIVMBEWIJS: CHROOMTRIOXIDE (CHROOM VI) = GENOTOXISCH (1)
Volgens een onderzoek door Vusse Milieu Advies (link) aan met o.a Chroom VI en Arseen ge´mpregneerde houten gevels is Chroom VI genotoxisch.

Klik voor vergroting
Bron: Pagina 3 van deze pdf


BEWIJS: CHROOMTRIOXIDE (CHROOM VI) = GENOTOXISCH (2)
Volgens deze bron op de website van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen is chroomtrioxide een genotoxisch carcinogeen. Er kan geen drempelwaarde worden afgeleid. Zie hieronder:

Klik voor vergroting
Bron: Toelatingsnummer 8228 N Superwolmanzout-CO (onderaan)

BEWIJS: ARSEEN (ARSEENZUUR) = GENOTOXISCH
Volgens deze (pdf) regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2006, ARBO/A&V/2006/99971, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling is Arseen een genotoxische stof. (Zie pagina 22 en pagina 27)

Klik voor vergroting

Klik voor vergroting
Bron: Arbonieuwestijl.nlWAT IS REPROTOXISCH? (1)
Volgens het Arboportaal hebben reprotoxische stoffen effect op de voortplanting. De stoffen hebben invloed op de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen en op de zwangerschap (beschadiging ongeboren kind).

Klik voor vergroting
Bron: Arbo.nlWAT IS REPROTOXISCH? (2)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in het Reprotox achtergronddocument S138-1 op bladzijde 5 (pdf) het volgende: "Onder reprotoxische effecten verstaan we toxische effecten op de reproductiefunctie van vrouwen en/of mannen (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het nageslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen."

Klik voor vergroting
Bron: Blz.5 (pdf) uit het Reprotox achtergronddocument S138-1 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.BEWIJS: ARSEEN (ARSEENZUUR) = VERDACHT REPROTOXISCH
Volgens het Reprotox achtergronddocument S138-1 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voorblad; blz.5 en blz. 28 is anorganisch arsenicum (= arseenzuur) reprotoxisch. In de tekst onder de lijst staat: "een heel scale van mogelijke effecten" vandaar dat hier sprake is van "verdacht reprotoxisch".

Klik voor vergroting
Bron: Voorblad; blz.5 en blz. 28 (pdf) uit het Reprotox achtergronddocument S138-1 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Klik voor vergroting
Volgens bron: MedischMilieukundigen.be is Anorganisch Arseen een bewezen carcinogeen.


BEWIJS: CHROOMTRIOXIDE (CHROOM VI) = VERDACHT REPROTOXISCH
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt een lijst bij van voor de voortplanting giftige stoffen die moeten worden geclassificeerd als "voor de voortplanting giftig". Er staat bij: "kan schaden" en mogelijk gevaar", vandaar dat hier sprake is van "verdacht reprotoxisch".

Klik voor vergroting

Klik voor vergroting
Bron: Cradletocradle.nl (pdf) (kopie hier)

BEWIJS: CHROOMTRIOXIDE (CHROOM VI) = REPROTOXISCH
Chroomtrioxide (Chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967:

Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Bron: Niet-limitatieve lijst (pdf) van voor de voorplanting giftige stoffen, staatscourant nr. 170, 6 september 2004.

Zie ook:
BEWIJS: Arseen en Chroom VI zijn carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stoffen
Ge´mpregneerd met chroomtrioxide
Een met chroomtrioxide ge´mpregneerd kindersetjeINFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.