HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 13 JULI 2009


Geimpregneerd hout info


Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Donner negeert uitspraak Raad van StateDoor Henk Niggebrugge

Minister Donner van SZW zou een nieuwe beslissing moeten nemen wat te doen met het speelhout met carcinoge (kankerverwekkende) eigenschappen op het schoolplein van basisschool EBS online te Eindhoven. Dat besliste de Raad van State in de uitspraak op 20 mei 2009 (zie editie 2009-05-27). Volgens de algemene wet bestuursrecht had Donner binnen zes weken een beslissing moeten nemen. Maar na ruim zeven weken heeft Donner of iemand van zijn medewerk(st)ers in het geheel niets van zich laten horen.


REACTIE SZW
Mw. Hayat, persvoorlichting SZW , deelde de redactie van Het Echte Nieuws bij telefonisch navraag hierover mede dat er in deze uitspraak geen termijn gesteld zou zijn. Ook vertelde mw. Hayat dat er nog een onderzoek loopt betreffende het hout met carcinogene eigenschappen. Mw. Hayat kon de redactie niet vertellen wat precies voor onderzoek.

REACTIE RAAD VAN STATE
Maar woordvoerder dhr. Beekman van de Raad van State deelde Het Echte Nieuws bij navraag telefonisch mede dat de Algemene Wet Bestuursrecht voorschrijft dat er binnen 6 weken een beslissing genomen zou moeten worden. Eventueel kan dat met 4 weken verlengd worden als er een commissie ingesteld zou zijn maar dan is Donner wel verplicht aan de wederpartij te melden dat e.e.a. meer tijd in beslag gaat nemen.

DONNER HEEFT DE WET OVERTREDEN
Indien een commissie zou zijn ingesteld had minister Donner van SZW dat zo spoedig mogelijk na de uitspraak van de Raad van State, uiterlijk binnen zes weken daarna (want dan is het maximale wettelijke termijn van zes weken verstreken) aan gemachtigde Van Rooij kenbaar moeten maken. Dat heeft minister Donner van SZW niet gedaan en heeft daarmee volgens dhr. van Rooij in zeer ernstige mate de wet overtreden.

RI&E RAPPORT UIT DOSSIER VERDWENEN
Het door minister Donner op 10 november 2008 (zie editie 2008-12-15) genomen besluit was genomen zonder de door hogere veiligheidskundige Van Rooij opgestelde Risico –inventarisatie en –evaluatie rapport (pdf) van 8 februari 2007 daarin te hebben betrokken. Dit omdat betreffend rapport uit het dossier was verdwenen. Waarnemend algemeen directeur drs. A. van Dijk van de Arbeidsinspectie heeft namens minister Donner betreffend besluit genomen. Het is niet bekend of drs. A. van Dijk op de hoogte was van het feit dat het Risico –inventarisatie en –evaluatie rapport uit het dossier was verdwenen. Volgens Van Rooij zou verantwoordelijk minister Donner hiernaar in ieder geval een onderzoek moeten uitvoeren totdat boven water is wie binnen zijn ministerie betreffend cruciaal rapport uit het dossier heeft laten verdwijnen.

RI&E RAPPORT MOET BIJ NIEUWE BESLISSING WORDEN BETROKKEN
Bij onherroepelijke uitspraak (pdf) heeft de Raad van State beslist dat minister Donner overeenkomstig de wettelijke voorschriften uit de Algemene wet bestuursrecht een nieuw besluit moet nemen waarin de inhoud van de door hogere veiligheidskundige Van Rooij opgestelde Risico –inventarisatie en –evaluatie rapport (pdf) van 8 februari 2007 moet worden betrokken. Gezien die inhoud met bijbehorende bewijsstukken kan volgens Van Rooij minister Donner niet anders beslissen dan al het geïmpregneerde hout binnen scholen, kinderdagverblijven en overige bedrijven met aanrakingsgevaar (waar de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is) te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval overeenkomstig de strenge wet en regelgeving vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer. Dus niet laten verwerken in spaanplaat of laten opstoken in elektriciteitscentrales voor de opwekking van "groene" stroom.

HOE HEEFT DONNER OOIT STAATSRAAD KUNNEN ZIJN?
Minister President J.P. Balkenende, CDA partijgenoot van minister Donner, kan volgens Van Rooij dan niet langer meer blijven zwijgen over deze genocide bewijzen. Het lijkt er volgens Van Rooij op dat daarom door voormalig staatsraad P.H. Donner, maar nu als verantwoordelijk minister, geen uitvoering wordt gegeven aan deze onherroepelijke uitspraak (pdf) van de Raad van State. Als minister Donner hiervan op de hoogte is, is het volgens Van Rooij vreemd dat Donner in het verleden ooit staatsraad heeft kunnen zijn. Van Rooij: "Als het negeren van de uitspraak is veroorzaakt door ambtenaren binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou minister Donner hiernaar in ieder geval een onderzoek moeten (laten) uitvoeren totdat boven water is wie binnen zijn ministerie betreffende onherroepelijke uitspraak van de Raad van State naast zich heeft neergelegd."

HET HOUT STAAT ER NOG STEEDS
Intussen staat het hout met carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen nog steeds op het schoolplein van EBS-online te Eindhoven. Na vele rechtszaken hierover komt de directeur van de school ineens op de website, (zie hier printscreen gemaakt op 2009-07-10) van de school met de volgende uitspraak: "tijdens de rechtszaak is de bewijslast onvoldoende geweest omdat ze geen gebruik hebben gemaakt van alle op de school aanwezige rapporten over het hout". Lees verder hierover op Groepzuid.

Overigens is er tot nu toe in deze zaak nog geen enkele keer gekeken naar een van de bewijzen die het volgende aantonen:

In het hout zit Chroomtrioxide (Chroom VI)
Chroom VI is een carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stof
Chroom VI is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch
Chroom VI valt onder categorie 1 kankerverwekkende stof
Het gaat hier om afvalstoffen uit de metaalindustrie. Zie bewijs 1, 2 en 3.
Dit hout is KOMO-gekeurd maar zegt niets over gezondheidsrisico's
Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase
KEMA-keur zegt niets over de chemische veiligheid
Houthandel misleidt consument met KEMA- en KOMO-keur
KEMA geeft onbeperkt certificaten zonder onderzoek naar chemische veiligheid
Volgens het RIVM is er risico op carcinogene effecten
En nog meer bewijzenDONNER ZET ZICH IN VOOR VEILIGE SAMENLEVING?
Donner negeert de uitspraak van de Raad van State om een beslissing te nemen wat te doen met het gif(speel)hout op het schoolplein van EBS-online te Eindhoven. Na de officiële termijn van 6 weken laat Donner zelfs geheel niets van zich horen. Ondertussen valt op de persoonlijke CDA-pagina (hier printscreen gemaakt op 2009-07-13) van Donner wel het volgende te lezen:

Klik voor vergroting

Wordt vervolgd...Zie ook over Donner:
Brandbrief van R.M. Brockhus aan minister J.P.H. Donner van Justitie
Verantwoording van minister Donner geëist


Zie ook:
Zaak gif(speel)hout: Minister Donner moet nu echt een nieuw besluit nemen
Zaak gif(speel)hout: Overheid blijft onder verantwoording uitkomen
Donner moest beslissing nemen over gif(speel)hout maar doet dat niet
Vervolg zaak gif(speel)hout: Hoger beroep bij Raad v. State 4 nov. 2008
Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet nieuw besluit nemen
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op schoolplein
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts adviseerde geïmpregneerd hout basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
De (gif)bewijzen tot nu toe
Klik voor vergroting
Intussen staat het hout met carcinogene eigenschappen nog steeds op het schoolplein van EBS-online te Eindhoven