HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 19 MEI 2010


Geimpregneerd hout info


Zaak gif(speel)hout: Overheid komt eindelijk met beslissing
Door Henk Niggebrugge

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eindelijk de 'beslissing' (zie hier pdf) van minister Donner verstuurd. Niet naar dhr. Van Rooij maar naar Dhr. Heijmen. Dhr. Heijmen, de vader die zijn kinderen van school haalde vanwege het hout met carcinogene eigenschappen, vroeg hier zelf om omdat zijn raadsman Van Rooij dit niet kan (blijven) doen omdat Van Rooij momenteel nog ondergedoken is. De beslissing blijkt vooral gebaseerd op genoemde bevindingen van het RIVM. Maar die bevindingen van het RIVM zijn nergens te vinden (tot nu toe is alleen RIVM-bewijs 2007-07-27 bekend). Of zijn het dezelfde stukken waaruit volgens voormalig Staatssecretaris van VWS, Mw Terpstra Terpstra, zou blijken dat carcinogeen (kankerverwekkend) Chroom VI direkt omzet in onschuldig Chroom III als je ermee in aanraking komt? (zie bewijs 2007-03-19 onderaan).

HET GIF(SPEEL)HOUT BLIJFT STAAN
Althans, voorlopig wel. De beslissing is geheel in het voordeel van de overheid. Het blijkt uit de beslissing dat er op geen enkele manier is gekeken naar bewijzen, zoals hier gepubliceerd. De belangrijkste argumenten om het hout met carcinogene eigenschappen te laten staan lijken deze te zijn:

1. De carcinogene stof Chroom VI zou zich in het hout omzetten naar onschuldig Chroom III.
2. De houten palen staan er (na jaren procederen) al langere tijd en stoffen afkomstig van de palen zouden daardoor verwaarloosbaar klein zouden zijn.

Klik hier voor de documenten (pdf)

Mw. W.A.C. de Jong, specialist ArbeidshygiŰne van het Expertisecentrum Arbeidsinspectie onderschrijft de conclusie van de Arbodienst. Op deze onderschrijving is de 'nieuwe' beslissing van minister Donner gebaseerd. Lees er hieronder alles over.
BESLISSING IS NIET AANGETEKEND VERSTUURD
De beslissing is volgens minister Donner (namens mr. I. Beurmanjer-de Lange) op 26 oktober 2009 aan dhr. van Rooij verstuurd. Dit zou volgens minister Donner blijken uit een stempel op de kopie van de beslissing en bijgevoegde uitdraai uit het registratiesysteem:

Klik hier voor de documenten (pdf)

Van Rooij heeft op 22 maart 2010 nog laten weten (zie hier onderaan) dat hij nog steeds geen beslissing had ontvangen.
Een stempel kan later ook aangebracht zijn en er is geen uitdraai bijgevoegd van een registratiesysteem aanwezig bij de documenten.
Zoals blijkt uit de brief is de beslissing in ieder geval niet aangetekend aan dhr. van Rooij verstuurd. Maar dat moet wel met juridische stukken volgens Van Rooij. Van Rooij heeft regelmatig (schriftelijk) verzocht om de beslissing omdat hij anders misschien te laat zou zijn om nog daarop te kunnen reageren, wat nu het geval lijkt te zijn.
BELANGHEBBEND?
Dhr. Heijmen haalde zijn kinderen van school vanwege de aanwezigheid van hout met carcinogene eigenschappen op het schoolplein van EBS Online te Eindhoven. Maar minister Donner is (nog steeds) van mening dat dhr. Heijmen geen belanghebbende is:

Klik hier voor de documenten (pdf)

Hetechtenieuws.org vroeg aan dhr Heijmen over bovenstaande zijn mening. Dhr. Heijmen: "Hiermee maakt de minister een fundamenteel en gevaarlijk besluit want volgens zijn redenering mag zelfs de werknemer niet meer procederen als een arbeidsomstandigheid niet voldoet aan de arbo-wet. Alleen de werkgever is bij machte om een besluit te nemen in de arbeidsomstandigheden van de werknemer."NADER "ONDERZOEK"
Minister Donner heeft gehoor gegeven aan de uitspraak (zie editie 2008-08-27 en de latere edities onderaan) van de Raad van State. Maar als gelezen wordt wat minister Donner schrijft staat er dat er door de Arbeidsinspectie nader onderzoek is verricht naar... DE ZANDBAK:

Klik hier voor de documenten (pdf)

De Arbeidsinspectie heeft geen onderzoek gedaan maar bureau Search heeft dit laten uitvoeren in opdracht van de school op suggestie van dhr. Heijmen. De Arbeidsinspectie heeft tot op de dag van vandaag geen enkel onderzoek uitgevoerd behalve het kopiŰren van de bevindingen van de GGD en Search. Dhr. Heijmen: "Het onderzoek van Search voldoet niet aan de geldende normen en is derhalve waardeloos. Dit is een van de gronden geweest waarom de Raad van State het besluit van de minister heeft vernietigd."

Hoe letterlijk moet de tekst "onderzoek verricht naar de zandbak" eigenlijk genomen worden? Het gaat hier specifiek om de met Chroomtrioxide ge´mpregneerde houten palen. Ervaringen met deze gif(speel)hout-zaak tot nu toe hebben uitgewezen dat teksten vaak zeer letterlijk genomen moeten worden. De zandbak is wel mede gemaakt met de ge´mpregneerde houten palen maar toch... Minister Donner zou op deze wijze achteraf nog kunnen zeggen dat hij dacht dat het hier specifiek om het zand en de grond rond de ge´mpregneerde houten palen ging maar niet om het hout zelf. Volgens minister Donner zijn er geen gevaarlijke stoffen rond het hout aanwezig en is het zand veilig. Lees (letterlijk) verder:

Klik hier voor de documenten (pdf)

Conclusie gebaseerd op onderzoek naar stoffen ROND de zandbak en naar ZAND? En het hout zelf dan? Volgens de literatuur bestaat er overigens geen veilige ondergrens als het gaat om Chroomtrioxide. De enige toelaatbare blootstelling is nul.

BESLISSING GEBASEERD OP EERDERE CONCLUSIES
De beslissing van Donner is gebaseerd op een nader onderzoek van 21 oktober 2009 verricht door de Arbeidsinspectie. Maar dat onderzoek is gebaseerd op al eerdere m.b.t. deze zaak door de overheid gebruikte documenten. Het blijkt uit onderstaande conclusies dat er vooral (eerder) onderzoek is gedaan naar het zand van de zandbak (en niet specifiek naar het hout) en naar de aanvullende Risico-inventarisatie en -evaluatie van HumanCapitalCare (zie hier pdf), maar de Risico-inventarisatie en -evaluatie van veiligheidskundige Van Rooij (zie hier pdf) is niet in de beslissing meegenomen en dat moest volgens de Raad van State (daarover hieronder meer) wel.
WIJ VAN WC-EEND BEVELEN WC-EEND AAN
De Arbeidsinspectie heeft voor haar bevindingen (waar de nieuwe beslissing van minister Donner op gebaseerd is) alleen van onderstaande documenten gebruikt:


1. Informatie over het hout van de houtleverancier. Zie via editie 2007-01-28

Klik hier voor de documenten (pdf)


2. Rapportage Search Milieu BV (doc.)


Klik hier voor de documenten (pdf)

Klik hier voor de documenten (pdf)3. Rapportage GGD, 31 januari 2007 (doc.) (zie ook editie 2007-04-02)


Klik hier voor de documenten (pdf)

Hierbij mag vermeld worden dat de GGD tijdens een informatieavond voor de ouders vertelde aan de aanwezige ouders dat kinderen probleemloos aan het hout konden likken. (zie ook dit pdf, pag. 4, alinea 6) en zie ook wat GGD arts Jans daarover vertelde in edite 2007-12-21).


4. Risico-inventarisatie en -evaluatie van HumanCapitalCare (doc.)


Klik hier voor de documenten (pdf)

Iedere blootstelling aan Chroomtrioxide is potentieel gevaarlijk. Daarom is het ook een zwarte lijst stof, zie bewijs 2009-03-09. Er zijn met deze stof geen verwaarloosbare blootstellinglimieten. Mac-waarde = 0.RI&E RAPPORT MOEST BIJ NIEUWE BESLISSING WORDEN BETROKKEN
Volgens hogere-veiligheidskundige Van Rooij had ook zijn opgestelde Risico ľinventarisatie en ľevaluatie rapport (zie hier pdf) van 8 februari 2007 bij de beslissing moeten worden betrokken. Gezien die inhoud met bijbehorende bewijsstukken kon minister Donner volgens Van Rooij niet anders beslissen dan al het ge´mpregneerde hout binnen scholen, kinderdagverblijven en overige bedrijven met aanrakingsgevaar (waar de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is) te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval overeenkomstig de strenge wet en regelgeving vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer. De Arbo-wet is helder als het gaat om carcinogene (kankerverwekkende) stoffen: Carcinogene stoffen dienen vermeden te worden indien er sprake is van een redelijk alternatief.VAN CHROOM VI NAAR CHROOM III
Volgens het nadere onderzoek heeft Chroom VI inderdaad kankerverwekkende eigenschappen. Maar als het in hout wordt ge´mpregneerd wordt (volgens een eerder vermeld doc. van de GGD), zou Chroom VI omgezet worden in onschuldig Chroom III.

Klik hier voor de documenten (pdf)


Het hout is wel KOMO gekeurd maar de KOMO neemt geen enkel risico op dit punt. Het KOMO hout heeft wel uitloognormen. Maar die KOMO-uitloognormen gelden alleen voor de opslagfase:
Zie bewijs 2007-07-22

Het hout is KOMO-gekeurd maar heeft geen taak bij de beoordeling van gezondheidsrisico's
Zie bewijs 2007-07-16

En waarom adviseerde GGD arts dhr. Jans (notabene uit dezelfde GGD organisatie) het ge´mpregneerde hout rond de zandbak van basisschool EBS te vervangen. Waarom is er niet naar dhr. Jans geluisterd?
Zie bewijs 2007-12-21


ge´mpregneerd hout

Het stuk tekst (pagina 8 van pdf) die gaat over omzetting van Chroom VI naar Chroom III was door de GGD verkregen van het RIVM (zie onderaan pagina 2 van dit doc. uit 2007 de tekst "Via het RIVM is de volgende technische specificatie verkregen"). Maar juist volgens datzelfde RIVM zijn er juist risico's: Bij aanwezigheid van Chroom VI bevatende CCA zouten (A = arseen en is hier geen sprake van) is er een verhoogd risico op carcinogene effecten.
Zie bewijs 2007-07-27

En Chroom VI bevattende zouten zijn veelvuldig gebruikt in het hout dat staat op het schoolplein van basisschool EBS Online te Eindhoven. Want het is KOMO-gekeurd hout. Juist de KOMO-keur geeft aan dat er maximum gif in zit. Om aan het KOMO keur te voldoen moet er namelijk maximaal (Chroomtrioxide) gifstoffen in het hout geperst worden (impregneren). KOMO-keur stelt eisen aan de duurzaamheid van het hout. Dus: Hoe meer gif er in zit, hoe langer het goed blijft want dat gif weerhoudt de schimmels, bacteriŰn en wormen waardoor het rottingsproces wordt tegengehouden.
Zie bewijzen in editie 2007-01-28
Zie bewijs: Het KOMO-keur garandeert veel gifstoffen

En nog even terug naar de houtimpregneerder die duidelijk aan de overheid liet weten dat hij via zijn ge´mpregneerde hout jaarlijks c.a. 16.000 kg. Arseenzuur en 19.000 kg. Chroomtrioxide (Chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht bracht. Waarom nam de overheid dit slechts voor kennisgeving aan? Omdat de carcinogene zwarte lijst stoffen allemaal omgezet waren naar milieuvriendelijke stoffen?
Zie bewijs 2007-10-13

Overige feiten:
Chroom VI is een carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stof
Chroom VI is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch
Chroom VI valt onder categorie 1 kankerverwekkende stof
Het gaat hier om afvalstoffen uit de metaalindustrie. Zie bewijs 1, 2 en 3.
KEMA-keur zegt niets over de chemische veiligheid
TERPSTRA EN DE GGD OVER CHROOM VI
M.b.t. tot bewijs 2007-03-19 (zie update onderaan) kwam er van voormalig Staatssecretaris van VWS, Mw Terpstra, een antwoord. Volgens Terpstra was op grond van eerdere bevindingen van het RIVM gebleken dat in het menselijk lichaam carcinogeen Chroom VI onmiddellijk om zou zetten naar onschadelijk Chroom III.
Zie dat hier op pagina 18 en 19 (pdf)

Klik hier voor de documenten (pdf)

Maar ook de GGD heeft zijn bewering dat Chroom VI (definitief?) wordt omgezet in Chroom III overgenomen uit bevindingen van het RIVM (zie doc. onderaan pagina 2). Zijn dat dezelfde bevindingen met de opmerkelijke uitspraak waar ook Mw. terpstra naar refereert? Het document waar Terpstra over schrijft heeft hetechtenieuws.org (nog) niet kunnen vinden.

Klik hier voor de documenten (pdf)DE OVERIGE GIFTIGE STOFFEN IN EN UIT HET HOUT

Klik voor vergroting
In de beslissing is alleen geschreven over de Chroomtrioxide maar niet over de overige andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) (zie info in editie 2007-01-29). Van Rooij heeft in het verleden samen met houtimpregneerder Tissen eens een liter impregneermiddel gewogen. Zie voor meer info over houtimpregneerder Tissen edities 2007-10-13, 2007-10-21 en editie 2009-03-04. Houtimpregneerder Tissen en veiligheidskundige Van Rooij kwamen op een gewicht van in totaal ongeveer 1700 gram en concludeerden dat de overige giftige stoffen ongeveer 800 gram per liter impregneermiddel zouden moeten zijn. Maar volgens het CTB zijn dat bedrijfsgeheime stoffen. zie editie 2007-09-17.

Niemand mag dus weten wat voor stoffen dit zijn. En omdat deze stoffen geheim zijn wordt er van uit gegaan dat deze veilig zijn. Volgens de GGD zou dit hout als het langer dan een jaar staat geen gevaarlijke (en dus ook geen bedrijfsgeheime) stoffen meer afgeven:

Klik voor de documenten (pdf)

Toch bewijst deze foto genomen op 8 januari 2007 op het schoolplein van basisschool EBS Online te Eindhoven het tegendeel (editie 2007-01-29). Of wordt hier soms bedoeld dat alle uitlogende onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) waarvan niemand mag weten wat voor stoffen het zijn allemaal omgevormd zijn tot veilige stoffen? Indien het middel is uitgeloogd is er, volgens de bestrijdingsmiddelenwet, geen sprake meer van een bestrijdingsmiddel en omdat de bestrijdingsmiddelenwet geen regels heeft met betrekking tot de afvalfase (zie bewijs 2007-08-07) mag men spreken van een fundamentele fout in deze wet.
EINDE ZAAK GIF(SPEEL)HOUT?
Wat is de reden dat ministers, overheden, burgemeesters, politiemensen, milieuorganisaties en zelfs de reguliere media (die vroeger wel onderzochten en publiceerden m.b.t. dit onderwerp) feiten als deze vandaag de dag structueel negeren? Feiten die niet alleen aantonen dat giftige stoffen via ge´mpregneerd hout dmv zagen, spelen, verbranden in aanraking komen met mens en milieu maar vooral ook onomstotelijk aantonen dat vele mensen in belangrijke leidinggevende posities daar weet van hebben en het negeren.

Als het zo eenvoudig is dat carcinogeen Chroom VI in hout definitief omgezet wordt tot onschuldig Chroom III (zoals besproken in deze editie) is er toch geen probleem? Dan kunnen overheden en verantwoordelijken toch niet in hun eer aangetast worden? Helemaal niet omdat volgens mw. Terpstra en het RIVM carcinogeen Chroom VI in het menselijk lichaam onmiddellijk wordt omgezet in onschadelijk Chroom III.


WORDT VERVOLGD
Er zijn met betrekking tot deze zaak en met betrekking tot het onderwerp ge´mpregneerd hout in het algemeen tot nu toe gewoon te veel absurde feiten aanwezig om met de beslissing van minister Donner de zaak naar tevredenheid te kunnen afsluiten.

De feiten zullen het daglicht moeten gaan zien zodat mensen hun eigen overheid ook in de toekomst kunnen vertrouwen. Zodat klokkenluiders als van Rooij niet hoeven onder te duiken (editie 2010-04-29).

Deze specifieke gif(speel)hout-zaak krijgt dan ook, al dan niet via een omweg, hoe dan ook een vervolg, zeker als het aan klokkenluider van Rooij en dhr. Heijmen ligt.


Zie ook:
Klokkenluider Van Rooij verzoekt Belgische regering om bemiddeling
Gif(speel)hout-klokkenluider Ad van Rooij ondergedoken
Overheid en media blijven zwijgen over gif(speel)hout,
burgemeester Maas doet aangifte tegen de klokkenluider

Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Donner negeert uitspraak Raad v State
Zaak gif(speel)hout: Minister Donner moet nu echt een nieuw besluit nemen
Zaak gif(speel)hout: Overheid blijft onder verantwoording uitkomen
Donner moest beslissing nemen over gif(speel)hout maar doet dat niet
Vervolg zaak gif(speel)hout: Hoger beroep bij Raad v. State 4 nov. 2008
Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet nieuw besluit nemen
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op schoolplein
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts adviseerde ge´mpregneerd hout basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif


En zie ook:
Informatie over deze website
Informatie over klokkenluider Van Rooij
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen

UPDATE 2010-06-12
Zie de documenten onderaan deze editie


Basisschool EBS Online te Eindhoven
Basisschool EBS Online te Eindhoven


Klik voor het pdf document
De beslissing van Donner. Klik hier voor het 10 pagina's tellende pdf document


CHROOM VI - CHROOM III
Foto onder: Het gif(speel)hout op het schoolplein van EBS te Eindhoven. Klik voor vergroting
Volgens de overheid wordt carcinogeen Chroom VI als het in hout zit onschuldig Chroom III. Maar Volgens Van Rooij wordt Chroom III weer het gevaarlijke Chroom VI als het uit het hout uitregent (uitloogt).


DOORBRAAK
Voormalig Staatssecretaris van VWS, Mw Terpstra Terpstra ging in het verleden nog verder. Volgens haar wordt de in deze editie besproken carcinogene (kankerverwekkende) stof Chroom VI, die afkomstig is van afval uit de metaalindustrie ( bewijs 2007-12-29) namelijk direkt omgezet in onschuldig Chroom III (zie onderaan bewijs 2007-03-19) als het in het menselijk lichaam komt. Dat zou een doorbraak betekenen voor het afvalprobleem van ge´mpregneerd hout. Want waarom is ge´mpregneerd hout dan gevaarlijk afval (bewijs 2008-05-31) in de afvalfase?NOG GEKKER?
De belangen in deze zaak zijn groot en reiken verder dan alleen een schoolplein ergens in Eindhoven. Dat is duidelijk. Maar hoeveel gekker dan bovenstaande bewering van mw. Terpstra zal het nog gaan worden? Zal het zover gaan dat bijvoorbeeld stukken als deze (uit editie 2008-05-16), waarin beweerd wordt dat er in drinkwater meer schadelijk stoffen zitten dan in KOMO gekeurd ge´mpregneerd hout, opnieuw worden ingebracht in deze gif(speel)hout zaak?