HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 27 AUGUSTUS 2010


Geimpregneerd hout info


Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden documentenDoor Henk Niggebrugge

Minister Donner besliste dat het hout met carcinoge (kankerverwekkende) eigenschappen op het schoolplein van basisschool EBS Online te Eindhoven kon blijven staan omdat documenten van het RIVM en het LCMM zouden aantonen dat dit veilig zou zijn (zie editie 2010-05-19). Maar die documenten zijn nergens te vinden. Zelfs minister Donner die zijn beslissing nam op basis van deze documenten heeft ze niet... Dat blijkt uit onderstaand antwoord op een WOB verzoek aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het WOB-verzoek namens hetechtenieuws.org


Klik voor vergroting
Antwoord op het WOB-verzoekOOK GGD HEEFT ZE NIET
De eerste die refereerde naar de tot nu toe niet te vinden documenten was GGD arts van Lierop. Zie rapportage GGD, 31 januari 2007 (doc.) uit editie 2007-04-02. Daar hebben 'deskundigen' die later 'nader onderzoek' deden zich op gebaseerd (zie editie 2010-05-19).ZWIJGEN OVER DE BEWIJZEN
Er is in deze hele zaak (zie alle links onderaan deze editie) door de overheid tot nu geen enkele keer gereageerd op door de intussen ondergedoken (zie edities 2010-04-29 en 2010-05-12) en nog steeds klokkenluidende Safety manager Van Rooij ingebrachte documenten. Documenten die juist wel aantonen dat er sprake is van carcinogene effecten bij aanraken en spelen met het hout dat staat op het schoolplein. Zelfs niet als het gaat om een document (zie 10) van het RIVM:

01. In deze palen zit Chroomtrioxide (Chroom VI)
02. Chroom VI is een carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stof
03. Chroom VI is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch
04. Chroom VI valt onder categorie 1 kankerverwekkende stof
05. Het gaat hier om afvalstoffen uit de metaalindustrie. Zie bewijs 1, 2 en 3.
06. Dit hout is KOMO-gekeurd maar zegt niets over gezondheidsrisico's
07. Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase
08. Het KOMO-keur garandeert veel gifstoffen
09. KEMA-keur zegt niets over de chemische veiligheid
10. Volgens het RIVM is er risico op carcinogene effectenHET ECHTE RIVM-DOCUMENT VERDWENEN UIT DOSSIER
Volgens de overheid is er dus een document van het RIVM waaruit zou blijken dat het hout niet carcinogeen (kankerverwekkend) bij aanraking zou zijn, maar de overheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kan dat document niet vinden...
Het document van het RIVM waaruit wel blijkt dat het hout carcinogeen bij aanraking is is er wel. Maar die verdween (zie ook editie 2009-05-27)in deze zaak steeds uit het dossier...

Op 8 februari 2007 beschreef Van Rooij al in zijn Ri&e (pdf) (die steeds is ingebracht in deze zaak) precies de woorden van het RIVM:

"Voor spelende kinderen gaat het om dermale blootstelling via huidcontact met afveegbaar residu op de speeltoestellen en met verontreinigde grond onder speeltoestellen. En om orale blootstelling via ingestie van bodemdeeltjes en het aflikken van de handen. In opdracht van de VROM-inspectie is in 2004 hiernaar een risico onderzoek verricht, hetgeen is vastgelegd in het RIVM rapport 609021030/2004. Op blz. 182 en 183 (pdf) van dat rapport staat geschreven dat de orale plus dermale blootstelling van kinderen zo hoog is dat het zelfs de maximaal toelaatbare Risiconiveau (MTR) waarde van chroom VI te boven gaat"
DONNER HAD RI&E MOETEN BEKIJKEN
Volgens Van Rooij moest zijn RI&E uit het dossier verdwijnen (zie ook editie 2009-05-27) omdat hierbij ook het juiste document van het RIVM zat. In de door Van Rooij gewonnen onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 in zaaknummer 200807464/1/H3 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State letterlijk het volgende beslist:


Nu het besluit is gebaseerd op de uitkomsten van een niet volledig onderzoek en daarin evenmin de opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken, is het besluit in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht niet zorgvuldig voorbereid en berust het in strijd met artikel 7:12 van die wet niet op een deugdelijke motivering. Het beroep slaagt. Het besluit dient te worden vernietigd. De minister dient een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak.
Lees hier de uitspraak (pdf)


Dit betekent dat minister Donner op grond van artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht uiterlijk binnen zes weken, en als er een commissie is ingesteld binnen twaalf weken gerekend vanaf 20 mei 2009 (datum van de uitspraak), een nieuw besluit had moeten nemen waarin de door safety manager A.M.L. van Rooij (met Europese erkenning) gemaakte risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) had moeten zijn betrokken.

Tot op de dag van vandaag heeft Van Rooij nog steeds geen uitnodiging ontvangen om gehoord te worden voor een commissie. Dit betekent dat minister Donner wettelijk verplicht was om voor uiterlijk 4 juli 2009 een nieuw besluit te nemen, waarin de Ri&e van safety manager A.M.L. van Rooij (en daarmee ook het RIVM rapport 609021030/200) moet zijn betrokken.

Van Rooij heeft tot op heden (na ruim 14 maanden) nog steeds geen nieuw besluit overeenkomstig bovengenoemde onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 van minister Donner mogen ontvangen. Opmerkelijk omdat huidig minister Donner van Sociale Zaken en Werkelegenheid voorheen ( vanaf 1998 tot 2002) staatraad bij de Raad van State is geweest en (vanaf 2002 tot 2006) minister van Justitie is geweest (zie ook: alinea "Hoe heeft Donner ooit staatsraad kunnen zijn?" in editie 2009-07-13.php).WOB-VERZOEK AAN GGD
Ook aan GGD arts van Lierop is door hetechtenieuws.org (op 7 juli 2010) een WOB-verzoek verstuurd. Daarin staat deze tekst:

"Geachte heer van Lierop, n.a.v. uw brief aan heer Van Barneveld van basisschool EBS Online te Eindhoven dd. 31 januari 2007 (zie: www.hetechtenieuws.org/2007-04-02-advies-GGD.doc ) verzoek ik u hierbij om informatie. U schrijft in uw brief het volgende: "Onze voorlopige risico-inschatting is gebaseerd op onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoals eerder aan u opgestuurd en de informatie van het Landelijk Centrum Medische Milieukunde" Hierbij verzoek ik u om deze informatie van het RIVM en het Landelijk Centrum Medische Milieukunde."

GGD arts van Lierop heeft tot op heden niet gereageerd op het WOB-verzoek.Wordt vervolgd.

Zie ook:
Zaak gif(speel)hout: Overheid komt eindelijk met beslissing
Klokkenluider Van Rooij verzoekt Belgische regering om bemiddeling
Gif(speel)hout-klokkenluider Ad van Rooij ondergedoken
Overheid en media blijven zwijgen over gif(speel)hout,
burgemeester Maas doet aangifte tegen de klokkenluider

Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Donner negeert uitspraak Raad v State
Zaak gif(speel)hout: Minister Donner moet nu echt een nieuw besluit nemen
Zaak gif(speel)hout: Overheid blijft onder verantwoording uitkomen
Donner moest beslissing nemen over gif(speel)hout maar doet dat niet
Vervolg zaak gif(speel)hout: Hoger beroep bij Raad v. State 4 nov. 2008
Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet nieuw besluit nemen
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op schoolplein
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts adviseerde ge´mpregneerd hout basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif


En zie ook:
Informatie over deze website
Informatie over klokkenluider Van Rooij
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen

Klik voor vergroting
De beslissing was gebaseerd op documenten waaruit zou blijken dat het hout veilig is. Maar niemand heeft die documenten... Zelfs minister Donner die zijn beslissing nam op basis van deze documenten heeft ze niet.


NIEUWE MEDIA NIEUWS
Mis niets meer van het nieuws van de nieuwe media en check dagelijks:
Nieuwemedianieuws.nl