HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 22 FEBRUARI 2013


Geimpregneerd hout info


Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?Door Henk Niggebrugge

Een tijdje is het stil geweest op Hetechtenieuws.org maar het persoonlijk mede in gebruik nemen van een houtkachel zorgt voor nieuwe ontwikkelingen. Kennissen schonken mij goedbedoeld divers sloophout om op te stoken, ook ge´mpregneerd hout. Zelf zal ik dit niet doen gezien alle achtergrond informatie maar hiermee kwam wel het besef naar boven dat op deze manier zeer waarschijnlijk vele carcinoge stoffen uit ge´mpregneerd hout via vele prive houtkachels diffuus in het milieu verspreid worden. Want hout is hout zo op het eerste zicht en informatie en voorlichting vanuit de overheid op dit gebied is er nauwelijks. Ook vanuit de huidige Mainstreammedia is er geen aandacht zoals dat met asbest wel het geval is. Met eerdere edities in het achterhoofd stelde ik de overheid de volgende vraag:

Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel?
Zo nee, waarom niet? En.. Hoe herken ik een stuk ge´mpregneerd hout?
CONCLUSIE VAN HET ANTWOORD VAN DE OVERHEID
Het is af te raden behandeld hout te verbranden omdat hierbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
Niet de overheid bepaald de regels m.b.t. het verbranden van ge´mpregneerd hout in een privÚ houtkachel maar de afzonderlijke gemeenten.
Het is vanuit de landelijke overheid niet verboden ge´mpregneerd hout te verbranden. Iedere afzonderlijke gemeente kan verbieden ge´mpregneerd hout te verbranden in een houtkachel.


HOE HERKEN IK EEN STUK GEIMPREGNEERD HOUT?
Overigens is er geen antwoord gekomen op de vraag hoe ik een stuk ge´mpregneerd hout kan herkennen. Dat zou een totale omwenteling en dezelfde behandeling als asbest betekenen want om te voorkomen dat gevaarlijk afval vermengd wordt moet al het hout afkomstig uit bouw- en sloopafval beschouwd worden als gevaarlijk afval. Want verduurzaamd hout is visueel niet te onderscheiden van onbehandeld hout. Daarover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State jaren geleden beslist (onherroepelijke uitspraak) overeenkomstig het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (editie 2009-03-25).

Omdat het veelal overgeschilderde met arseenzuur en chroom VI ge´mpregneerde hout in sloophout visueel niet te scheiden valt komt het tot op de dag van vandaag o.a. onbedoeld in houtkachels, openhaarden en op brandstapels terecht. Het gaat hier overigens om stoffen met genotoxische, carcinogene, mutagene, reprotoxische en voortplantingsgiftige eigenschappen (lees daar alles over in edities 2009-03-24 2009-03-09 en 2009-03-14).

N.a.v. een rechtzaak die ik gevolgd heb (editie 2009-02-09 en uitspraak editie 2009-03-23.php) waarbij diverse zwarte lijst stoffen als o.a. Arseen en Chroom VI door de lucht dwarrelden is gebleken dat dit soort stoffen via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd, wat betekent scheiden aan de bron op de bouwplaats c.q. sloopplaats zoals bij asbest.

Deze scheiding op de bouwplaats en sloopplaats moet met opgenomen voorschriften in bouw- en sloopvergunningen (zoals bij asbest) ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) op grond van de gemeentelijke bouwverordening aan de bron plaatsvinden (editie 2009-02-09).
Waarom overtreden alle Nederlandse gemeenten hun eigen bouwverordening? Waarom wordt door de politie en justitie daartegen niet strafrechtelijk opgetreden (editie 2009-03-17)?

Ook negeren provincies tot op de dag van vandaag nog steeds een (door klokkenluider Ad van Rooij) in 1998 gewonnen onherroepelijke uitspraak van de Raad van State waardoor sloophout wordt vershredderd en vermalen ( bron: Algemeen Dagblad, juli 1999) (editie 2009-03-23).

Echter uitspraken van de Raad van State kunnen volgens de persvoorlichter van de RvS gewoon genegeerd worden (editie 2008-05-05). Ge´mpregneerd houtafval inclusief de kankerverwekkende metalen (bron: Gazet van Antwerpen, nov. 1999) worden hierdoor gebruikt voor het maken van spaanplaat. En zijn de pellets (houtkorrels) voor de momenteel populaire pelletkachels niet gemaakt van sloophout?

Maar het gaat er nu in deze editie in hoofdzaak om of ik stukken ge´mpregneerd hout mag verbranden in een houtkachel. Hieronder e.e.a. aan communicatie:


ANTWOORD VAN OVERHEID

31-01-2013 - 10.28 uur
Geachte heer of mevrouw,
Uw kenmerk is E1616004
Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar deze organisatie. Met vriendelijke groet,
Informatie RijksoverheidVERVOLG ANTWOORD VAN OVERHEID

01-02-2013 - 03:20 NM
Onderwerp: Verbranden ge´mpregneerd hout in houtkachel
Discussiethread
Reactie Via e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Geachte heer Niggebrugge,
Op uw vraag over het verbranden van ge´mpregneerd hout in een houtkachel deel ik u het volgende mee. De afgelopen jaren is er op allerlei niveaus onderzoek naar gedaan. In opdracht van het voormalige Ministerie van VROM is er ook onderzoek naar gedaan. Via bijgaande link (http://www.ecn.nl/docs/library/report/2012/e12011.pdf ) kunt u het rapport over dit onderzoek lezen en downloaden. Indien u na het lezen nog vragen heeft kunt u mij vanaf 11 februari telefonisch benaderen ( Enno Posthuma, 06........) Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.
Hoogachtend,
Meld- en Informatiecentrum
ILT/Handhavingsbeleid
Inspectie Leefomgeving en Transport
Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den HaagDUIDELIJKER ANTWOORD VAN OVERHEID
N.a.v. bovenstaande schriftelijke reactie ben ik op 13 februari ook nog gebeld door Dhr. Posthuma van het ILT. Dhr. Posthuma deed dit uit eigen initiatief waarvoor via deze weg nogmaals mijn dank. Omdat dit telefonisch was heb ik dhr. Posthuma verzocht nog e.e.a. zwart op wit te zetten. Hierop is onderstaande reactie gekomen:


15-02-2013 01.35 uur
Geachte heer Niggebrugge,
Zoals toegezegd hierbij nog een bevestiging van ons telefoongesprek van 13 februari 2013 over het gebruik van houtkachels.
De laatste jaren is het gebruik van (hout)kachels en open haarden in ons land aanzienlijk toegenomen. Veel mensen vinden een dergelijke voorziening in huis een verhoging van het woongenot. Maar het stoken van kachels heeft voor de luchtkwaliteit ook een keerzijde. Er bestaat echter geen nationale wetgeving voor de aanschaf of het gebruik van kachels en haarden. Redenen daarvoor zijn:
Ľ Kachels dragen maar beperkt bij aan de totale hoeveelheid fijn stof in de lucht.
Ľ Het is vrijwel onmogelijk om op het bezit en het gebruik van houtkachels en openhaarden te controleren.
Ľ Het is lastig te bepalen wat de schadelijkheid van de uitstoot per stookbeurt is.

De gebruiker is in de eerste plaats verantwoordelijk. Die moet ervoor zorgen dat de rook niet hinderlijk is voor omwonenden. Daarnaast kan de gemeente regels laten naleven, bijvoorbeeld op grond van een verordening. Dit kan bij hinder voor de omwonenden, maar ook als het gestookte zorgt voor schadelijke hoeveelheden stoffen in de buitenlucht. Wat te doen bij overlast? 1. Overleg eerst met de persoon die de overlast veroorzaakt. Leg het bezwaar rustig voor en probeer afspraken te maken over verbeteringen en goed stoken. 2. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, neem dan contact op met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Bijna alle gemeentelijke bouwverordeningen hebben namelijk regels voor inwoners die hinderlijke of schadelijke rook, stank, roet of walm verspreiden. Meestal is dat artikel 7.3.2. van de bouwverordening. Die stelt dat het verboden is om hinderlijke overlast naar de omgeving te veroorzaken.

De gemeente kan om bewijzen vragen. Noteer dus altijd datum en tijdstip van de overlast. De gemeente moet overigens altijd rekening houden met zowel de belangen van de klager als van de stoker. Verder kan de gemeente kijken naar de technische kwalificaties van kachels, de aard van de brandstof en de weersomstandigheden.

Een gemeente kan ook op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in actie komen. In het uiterste geval kunnen gemeenten technische voorzieningen voorschrijven, zoals een betere isolatie van het rookkanaal, vervanging van het stooktoestel door een toestel met een betere capaciteit of een naverbrandingssysteem. Ook kan de gemeente een tijdelijk stookverbod afkondigen bij slecht weer of bij toenemende stankhinder.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.
Hoogachtend,
Meld- en Informatiecentrum
ILT/Handhavingsbeleid
Inspectie Leefomgeving en Transport
Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag
NOG DUIDELIJKER ANTWOORD VAN OVERHEID
Omdat er in bovenstaande tekst en meegestuurde link niets is te vinden over het verbranden van ge´mpregneerd hout stuurde ik Enno Posthuma het onderstaande:

Beste (Enno Posthuma?),
Bedankt voor uw reactie maar in uw tekst staat niets over ge´mpregneerd hout.
Mijn vragen waren:
1. Mag ik ge´mpregneerd hout in de houtkachel stoken?
2. Zo nee waarom niet?
3. Hoe herken ik een stuk ge´mpregneerd hout?
Zou u deze vragen (a.u.b. kort en inhoudelijk) willen beantwoorden? Overigens heb ik telefonisch aangegeven dat ik eerder onderzoek heb gedaan rondom het product ge´mpregneerd hout. Mijn vraag was in eerste instantie omdat ik nu zelf een houtkachel bezit maar ik wil de vraag en het antwoord nu ook gaan publiceren op www.hetechtenieuws.org omdat ik vind dat deze vraag en het nog te ontvangen antwoord daarop voor iedereen (door de verspreiding van carcinogene stoffen) van groot belang is.


Daarop kwam onderstaande reactie:


18-02-2013 - 11.47 uur
Geachte heer Niggebrugge,
Uiteraard is het af te raden behandeld hout te verbranden omdat hierbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Dit geldt vooral voor hout dat met koolteer, creosoot of carbolineum is behandeld. Deze producten zijn in de vorige eeuw al als verboden producten aangemerkt. Zoals u in mijn vorige email kunt lezen is de gemeente het bevoegd gezag bij het stoken van kachels (open haard, houtkachels, etc.). Bij verdenking van het stoken van dergelijke producten dient de gemeente hiervan in kennis te worden gesteld. De ILT heeft -zoals ik al meerdere keren heb aangegeven- geen rol/bevoegdheden. Zo nodig kan bij de gemeente een handhavingverzoek worden ingediend. Los hiervan kunt u aan de gemeentelijke milieuambtenaar uw specifieke vragen over ge´mpregneerd hout stellen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.
Hoogachtend,
Meld- en Informatiecentrum
ILT/Handhavingsbeleid
Inspectie Leefomgeving en Transport
Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag
GEMEENTEN BEPALEN OF HET MAG OF NIET
Uit het bovenstaand antwoord blijkt dus dat de afzonderlijke gemeenten (en niet de landelijke overheid) de regels bepalen m.b.t. het verbranden van ge´mpregneerd hout in een houtkachel. Ook of dat mag of niet.

Intussen heb ik aan diverse gemeenten ook gevraagd of het in hun gemeente toegestaan is ge´mpregneerd hout in houtkachels te verbranden (en zo nee waarom niet). Dat heb ik onder andere gevraagd aan:

- Gemeente Sluis (mijn eigen gemeente)
- Gemeente Sint Oedenrode (geboorteplaats klokkenluider Ad van Rooij)
- Gemeente Eindhoven (zaak gifspeelhout)

Wordt vervolgd... Zie ook:
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
Mag er ge´mpregneerd hout in een houtkachel gestookt worden?
De houtkachel die de vraag deed rijzen: Mag ik in een houtkachel ge´mpregneerd hout stoken?


OPVOLGER VAN ASBEST?
Ge´mpregneerd hout lijkt op dit moment een groter probleem te gaan worden dan asbest omdat het hier gaat om verschillende bekende en onbekende carcinogene zwarte lijst stoffen die gemakkelijk in het milieu komen door verbranding in houtkachels. Maar ook door met het hout te spelen, te klussen, te hergebruiken in nieuwe produkten enz. enz. komen mensen in contact met stoffen als Chroomtrioxide (Chroom VI) en Arseen die vanwege hun gevaarlijke eigenschappen officieel voor eeuwig opgeslagen zouden moeten worden.